Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Utfärdad den 2 december 1976.
Utkom från trycket den 23 december 1976

Omtryckt i SFS 1994:1937

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller föreskrifter i kollektivavtal och andra föreskrifter som reglerar anställnings- eller avtalsvillkor för arbetstagare hos myndigheterna under regeringen.

SFS 2004:921

Slutande av kollektivavtal

2 §

Kollektivavtal slutes på statens vägnar av Arbetsgivarverket.

SFS 1994:508

3 §

Arbetsgivarverket får till andra myndigheter under regeringen eller till arbetsgivaren lämna över sådana uppgifter som ankommer på verket.

SFS 1994:1937

4 §

Arbetsgivarverket får medverka i förhandling om kollektivavtal som föres av annan myndighet.

SFS 1994:508

5 §

Huvudavtal och avtal om medbestämmande vid beredningen av regeringsärenden skall slutas under förbehåll om regeringens godkännande.

SFS 1994:1937

Uppsägning av kollektivavtal

6 §

Kollektivavtal säges upp av den myndighet som får sluta motsvarande avtal. Annan myndighet än Arbetsgivarverket skall samråda med Arbetsgivarverket innan den beslutar att säga upp kollektivavtal.

SFS 1994:508

Tillämpningen av kollektivavtal

7 §

Myndighet som är bunden av kollektivavtal skall inom yrkesgrupp och område som avses i avtalet tillämpa detta även på arbetstagare som ej omfattas av avtalet eller annat tillämpligt kollektivavtal. Gäller mer än ett kollektivavtal för samma yrkesgrupp och område, bestämmer den myndighet som får sluta kollektivavtal för gruppen och området vilka villkor som skall tillämpas för arbetstagare som ej omfattas av kollektivavtal.

7 a §

När en fråga för en arbetstagare enligt kollektivavtal skall prövas av arbetsgivaren, får ett sådant beslut inte överklagas.

SFS 1999:898

Beslut om stridsåtgärd

8 §

Beslut om lockout eller annan stridsåtgärd mot arbetstagare hos staten meddelas av Arbetsgivarverket.

SFS 1994:508

Företrädare för staten i vissa tvister

9 §

Arbetsgivarverket företräder staten såväl vid som utom domstol i tvist som rör förhållandet mellan staten som arbetsgivare och arbetstagare hos staten, om tvisten skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Första stycket gäller ej tvist, som avser krav att förmån, som har utgått i anledning av anställning, skall gå åter, om icke kravet grundar sig på kollektivavtal.

I lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän och i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn finns föreskrifter om behörighet för Riksdagens ombudsmän respektive för Justitiekanslern att föra talan i tvist som avses i första stycket.

SFS 1994:508

Avslutande bestämmelse

10 §

Arbetsgivarverket meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs i de frågor som avses i denna förordning eller i kollektivavtal som verket har slutit.

Innan myndighet som företrädare för staten som arbetsgivare utfärdar föreskrift, som rör förhållandet mellan staten och dess arbetstagare och som skall gälla utanför myndigheten eller dess underlydande organ, skall myndigheten samråda med Arbetsgivarverket, om inte Arbetsgivarverket bestämmer annat.

SFS 1994:508

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1976:1021

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1977, då kungörelsen (1965:465) om vissa statliga kollektivavtal m.m. skall upphöra att gälla.

SFS 1994:508

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1994:1937

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1995.

SFS 1999:898

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2004:921

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.