Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1979:84) om delpensionsförsäkring

Denna lag har enligt lag (1998:675) upphört att gälla vid utgången av år 2000.

Angående övergångsbestämmelser, se lag (1998:675)6 §.

Inledning

1 §

Delpension enligt denna lag kan efter ansökan utgå till förvärvsarbetande i åldern 61–64 år som minskar sin arbetstid.

SFS 1994:742

2 §

Delpensionsförsäkringen handhas av riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna.

Allmänna försäkringsvillkor

3 §

Försäkrad för delpension är den som är bosatt i Sverige och under en ramtid av ett år omedelbart före den dag då pension avses börja utges eller den tidigare dag då ansökan görs har förvärvsarbetat i minst sex månader under förutsättning att förvärvsarbetet har utförts under minst 70 timmar per månad, eller har förvärvsarbetat i minst 450 timmar under en sammanhängande tid av sex kalendermånader och utfört arbetet under minst 45 timmar under var och en av dessa månader enligt bestämmelserna om arbetsvillkor i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Tid då sökanden har varit hindrad att arbeta av anledning som sägs i den lagen inräknas inte vid bestämmande av ramtid. Som arbetshinder räknas vid tillämpning av denna paragraf även arbetslöshet vid vilken ersättning har utgetts enligt nämnda lag.

SFS 1997:248

4 §

För att någon skall vara försäkrad för delpension fordras vidare att den försäkrade från och med det år då han eller hon fyllde 45 år har varit förvärvsverksam i sådan utsträckning att han eller hon för minst tio år har tillgodoräknats pensionspoäng enligt 4 kap. 1 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

SFS 1998:691

Om arbetstidsminskning m.m.

5 §

En försäkrad, som från och med den månad då han fyller 61 år eller senare minskar sin arbetstid i förvärvsarbete, har rätt till delpension i enlighet med 6–13 §§ om han därefter arbetar i genomsnitt minst 17 och högst 35 timmar per arbetsvecka. Pension utgår längst till och med månaden före den då han fyller 65 år.

Delpension får ej utgå för månad, för vilken den försäkrade uppbär förtidspension eller ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

SFS 1994:742

6 §

Den som efter arbetstidsminskningen har förvärvsarbete enbart i form av anställning eller uppdrag eller i båda dessa former har rätt till delpension om han har minskat arbetstiden med i genomsnitt minst fem timmar per arbetsvecka och hans inkomst av detta förvärvsarbete är att hänföra till inkomst av tjänst vid taxering till statlig inkomstskatt.

SFS 1987:364

7 §

Annan förvärvsarbetande än som avses i 6 § är berättigad till delpension om han har minskat arbetstiden med i genomsnitt minst en fjärdedel.

Vid tillämpning av första stycket skall beträffande förvärvsarbete i fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag som avses i punkt 14 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) företagsledare och dennes make inte anses arbeta som anställda hos företaget eller annars under förhållanden som omfattas av 6 §. Med makar jämställs de som lever tillsammans, om de tidigare har varit gifta med varandra eller gemensamt har eller har haft barn.

SFS 1994:742

8 §

Om försäkrad, som efter arbetstidsminskningen har förvärvsarbete i form av anställning eller uppdrag eller i båda dessa former, har en mindre bisyssla vid sidan av sitt huvudsakliga förvärvsarbete och inkomsten av bisysslan är att hänföra till inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet vid taxering till statlig inkomstskatt, kan han på begäran få sin rätt till delpension bedömd med bortseende från bisysslan. Detsamma gäller beträffande försäkrad som avses i 7 § och som har en mindre bisyssla i form av anställning eller uppdrag, för vilken inkomsten är att hänföra till inkomst av tjänst vid taxering till statlig inkomstskatt.

För tillämpning av första stycket förutsätts

  1. att den försäkrades begäran om bortseende avser dennes samtliga bisysslor av sådant slag som avses i första stycket,

  2. att den försäkrade har utfört bisysslan varaktigt före arbetstidsminskningen,

  3. att arbetstiden för bisysslan kan beräknas uppgå till i genomsnitt högst tio timmar per arbetsvecka och ej ökas inför eller efter arbetstidsminskningen i det huvudsakliga arbetet,

  4. att inkomsten av bisysslan för år räknat kan antas understiga en och en halv gånger det basbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller för året.

Vid tillämpning av föreskriften i 5 § första stycket om längsta arbetstid efter arbetstidsminskningen skall dock inräknas arbetstiden för bisysslan.

SFS 1987:364

9 §

Som försäkrads arbetstid före arbetstidsminskningen skall räknas hans genomsnittliga arbetstid under den ettårsperiod som avses i 3 §.

Den försäkrades arbetstid efter arbetstidsminskningen skall beräknas med hänsyn till hans antagna arbetsförhållanden under det följande året.

SFS 1987:364

10 §

Utförs förvärvsarbetet efter arbetstidsminskningen inte fortlöpande, är den försäkrade berättigad till delpension endast under förutsättning att han under varje period av högst tre månader arbetar under minst halva antalet dagar och att han inte gör sammanhängande avbrott i förvärvsarbetet under längre tid än en och en halv månad. Därvid skall bortses från avbrott på grund av semester av den omfattning som anges i författning eller kollektivavtal. Detsamma gäller avbrott på grund av motsvarande ledighet för den som har annat förvärvsarbete än anställning.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter som, om synnerliga skäl talar för det, medger att deltidsarbete inom visst yrke förläggs mera ojämnt under året än första stycket tillåter.

SFS 1987:364

Beräkning av pension

11 §

Delpensionen fastställs till det belopp som motsvarar 55 procent av den försäkrades pensionsunderlag.

Fastställd delpension anknyts till basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och omräknas vid förändring av detta.

SFS 1998:549

12 §

För en försäkrad som avses i 6 § utgörs pensionsunderlaget av skillnaden mellan hans eller hennes genomsnittliga förvärvsinkomst före arbetstidsminskningen och den förvärvsinkomst som han eller hon efter arbetstidsminskningen kan antas ha tills vidare. Därvid tillämpas 8 § och 9 § andra stycket. Vid denna beräkning skall dock bortses från en minskning av arbetstiden som överstiger 10 timmar per arbetsvecka i förhållande till den försäkrades arbetstid innan delpension först beviljats.

Den försäkrades genomsnittliga förvärvsinkomst före arbetstidsminskningen beräknas med ledning av dels de pensionspoäng för tilläggspension som han eller hon har tillgodoräknats för de närmaste fem åren före arbetstidsminskningen, dels det basbelopp som gällde vid arbetstidsminskningen. Därvid skall tilläggas en pensionspoäng för varje år. Har inkomsten något år understigit vad som motsvarar en pensionspoäng för det året, skall den försäkrade i stället tillgodoräknas motsvarande del av pensionspoäng. I förekommande fall skall hänsyn tas även till pensionspoäng som den försäkrade skulle ha tillgodoräknats om han eller hon till fullo betalat ålderspensionsavgift. Vid beräkningen av den genomsnittliga förvärvsinkomsten bortses från de två år för vilka pensionspoängen är lägst.

Avviker försäkrads inkomst efter arbetstidsminskningen väsentligt från vad som kan anses vanligt för arbetet i fråga eller från vad som kan motiveras med hänsyn till minskningen av arbetstiden, särskilda arbetsförhållanden eller förändrade arbetsuppgifter, skall vid beräkning av denna inkomst bortses från sådana avvikelser.

SFS 1998:691

13 §

För en försäkrad som avses i 7 § utgörs pensionsunderlaget av den andel av hans genomsnittliga förvärvsinkomst före arbetstidsminskningen som motsvarar det antal timmar han minskat sin arbetstid i förhållande till det antal timmar han arbetade före arbetstidsminskningen. Förvärvsinkomsten före arbetstidsminskningen beräknas enligt 12 § andra stycket. Vid beräkningen skall dock bortses från en minskning av arbetstiden som överstiger 10 timmar per arbetsvecka i förhållande till den försäkrades arbetstid innan delpension först beviljades. Överstiger den förvärvsinkomst, som den försäkrade efter arbetstidsminskningen kan antas tills vidare ha, den andel av den tidigare inkomsten som motsvarar arbetstiden efter arbetstidsminskningen, minskas pensionsunderlaget med hänsyn härtill. Vidare tillämpas 8 § och 9 § andra stycket vid beräkningen av pensionsunderlaget.

SFS 1994:742

Ansökan och beslut om pension

14 §

Ansökan om delpension skall göras skriftligen hos den allmänna försäkringskassa hos vilken sökanden är inskriven.

15 §

Sökanden skall genom intyg eller annan utredning styrka de förhållanden som skall läggas till grund för pension, i den mån tillförlitliga uppgifter inte redan finns tillgängliga hos försäkringskassan. Skriftlig uppgift skall avges på heder och samvete. Erkänd arbetslöshetskassa och länsarbetsnämnd är skyldiga att biträda kassan med uppgifter som behövs i ärende enligt denna lag.

I fråga om förvärvsarbete som anställd skall sökanden lämna särskilt intyg från arbetsgivaren eller den lokala arbetstagarorganisationen om sökandens arbets- och inkomstförhållanden. Arbetsgivare är skyldig att utfärda intyg på begäran av den anställde och att biträda försäkringskassan med andra uppgifter som behövs i ärende om delpension. Bestämmelserna i detta stycke gäller i tillämpliga delar även beträffande förvärvsarbete som uppdragstagare.

SFS 1987:364

16 §

Delpension utges månadsvis och får inte beviljas för längre tid tillbaka än tre månader före ansökningsmånaden.

Delpension utgår från och med månaden näst efter den under vilken arbetstidsminskningen skett eller, om denna skett vid ingången av en månad, från och med sistnämnda månad. Pensionen utgår till och med den månad då den pensionsberättigade avlidit eller rätten till förmånen annars upphört tidigare än månaden före den då han fyller 65 år.

Beslut om delpension skall gälla tills vidare, om ej annat föranleds av den försäkrades ansökan eller övrig utredning i ärendet.

SFS 1987:364

17 §

[har upphävts genom lag (1998:91).]

SFS 1998:91

Omprövning och besvär

18 §

Beslut om delpension skall omprövas om ändring av betydelse har skett i de förhållanden som låg till grund för beslutet. Närmare bestämmelser om omprövning får meddelas av regeringen eller, efter regeringens bestämmande, av riksförsäkringsverket. Därvid får även meddelas särskilda bestämmelser om omprövning med anledning av retroaktivt verkande löneavtal.

Den som uppbär delpension är skyldig att omedelbart underrätta försäkringskassan om ändring som kan leda till att pensionen minskas eller drages in. Försäkringskassan skall i den utsträckning det skäligen påkallas självmant inhämta uppgifter om den pensionsberättigades arbets- och inkomstförhållanden. Försäkringskassan har också rätt att vid behov kontrollera den pensionsberättigades arbetsförhållanden genom besök hos honom av någon som kassan har givit sådant uppdrag. I ärende enligt denna paragraf gäller 15 § i tillämpliga delar.

Föreligger sannolika skäl till att delpension skall dragas in eller minskas, får pensionen helt eller delvis innehållas intill dess slutligt beslut har fattats.

18 a §

Om den som uppbär delpension oförvållat förlorar sin anställning eller slutar sitt förvärvsarbete med giltig anledning och blir arbetslös, har han fortsatt rätt till pension under förutsättning att han är anmäld som arbetssökande hos offentlig arbetsförmedling och är beredd att anta erbjudet lämpligt deltidsarbete.

SFS 1987:364

19 §

Har någon genom oriktig uppgift eller försummelse av uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt förorsakat att delpension har utgått obehörigen eller med för högt belopp eller har någon eljest uppburit delpension obehörigen eller med för högt belopp och skäligen bort inse detta, tillämpas bestämmelserna om återbetalningsskyldighet i 20 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

<kgp:refblock>

R 1997:4.

</kgp:refblock>

20 §

Bestämmelserna i 20 kap. 10–13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om omprövning och ändring av försäkringskassas beslut samt överklagande av försäkringskassas och domstols beslut tillämpas även i ärende enligt denna lag.

Beslut i ärende enligt denna lag skall gälla omedelbart, om inte annat anges i beslutet eller bestäms av domstol som har att pröva beslutet.

SFS 1998:91

Övriga bestämmelser

21 §

Om avgifter för finansiering av delpensionsförsäkringen föreskrivs i lagen (1981:691) om socialavgifter.

<kgp:refblock>

Lagen 1981:691 numera ersatt av Socialavgiftslag (2000:980) inf. i Bih.

</kgp:refblock>

SFS 1981:695

22 §

Arbetsgivare och uppdragsgivare som underlåter att utfärda intyg eller fullgöra annan uppgiftsskyldighet enligt 15 § andra stycket eller 18 § andra stycket döms till böter. Till samma straff döms den som underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet enligt 18 § andra stycket eller som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktigt meddelande i uppgift enligt denna lag, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

23 §

Bestämmelserna i 16 kap. 12 §, 17 kap. 1 § och 20 kap. 5, 6 och 8 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om utbetalning till annan än den pensionsberättigade, sammanträffande av förmåner, preskription, utmätningsförbud och uppgiftsskyldighet beträffande den som har god man eller förvaltare enligt föräldrabalken tillämpas även i fråga om delpension.

SFS 1988:1271

24 §

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter för verkställighet av denna lag.

<kgp:refblock>

Ang. övergångsbestämmelser se 1986 och tidigare års lageditioner.

</kgp:refblock>

SFS 1983:396

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:84

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1980, då lagen (1975:380) om depensionsförsäkring skall upphöra att gälla. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om delpension vid arbetstidsminskning som första gången har skett före den 1 januari 1980, i den mån ej annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bestämmande, av riksförsäkringsverket. I nu nämnda fall skall dock i tillämpliga delar gälla 14–20 och 22–24 §§ denna lag utan hinder av motsvarande bestämmelser i den upphävda lagen. Den lagen gäller även i fråga om socialförsäkringsavgift som belöper på tid före d. 1 jan. 1980.

2. Beslut om delpension enligt denna lag från och med ikraftträdandet får fattas från och med d. 1 okt. 1979. Delpension får därvid beviljas även i fall då den försäkrade första gången har minskat sin arbetstid under fjärde kvartalet 1979. Detta gäller även om denne vid arbetstidsminskningen inte hade fyllt 60 år men gör det senast i januari 1980.

3. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

SFS 1981:695

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1982.

SFS 1983:396

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1983.

SFS 1987:364

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1987.

2. Äldre föreskrifter i 5–9, 12, 13 och 17 §§ gäller fortfarande i fråga om delpension vid arbetstidsminskning som första gången har skett före ikraftträdandet.

3. Vid tillämpning av 12 § andra stycket i dess nya lydelse skall i förekommande fall tas hänsyn även till pensionspoäng som den försäkrade skulle ha tillgodoräknats om han inte hade anmält undantagande från försäkringen för tilläggspension enligt 11 kap. 7 § lagen (1962:381) om allmän försäkring i detta lagrums lydelse närmast före den 1 januari 1982.

SFS 1988:1271

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1989.

SFS 1994:742

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994.

2. Äldre bestämmelser skall tillämpas för delpension som sökts före ikraftträdandet och beviljas för tid med början före d. 1 jan. 1995.

3. När äldre bestämmelser om beräkning av delpension skall tillämpas skall, vid ny beräkning av delpension som avser tid efter december 1994, en minskning av arbetstiden med mer än 10 timmar per arbetsvecka i förhållande till den försäkrades arbetstid innan delpension först beviljats beaktas endast om minskningen inte överstiger den arbetstidsminskning som delpensionen senast beräknats efter.

SFS 1997:248

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1997:1043

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:91

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 1998:549

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999. Lag (1998:1765).

SFS 1998:691

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1998:1765

(Utkom den 29 dec. 1998.)