Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS1984-0533

Lag (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Utfärdad den 7 juni 1984.

[har upphävts genom lag (1995:609).]

SFS 1995:609

[har upphävts genom lag (1995:609).]

SFS 1995:609

Arbetsställenummer

De arbetsgivare som stadigvarande bedriver sin verksamhet i flera lokaler (arbetsställen) skall av statistiska centralbyrån tilldelas ett arbetsställenummer för varje sådant arbetsställe.

Det åligger centralbyrån att varje år före november månads utgång underrätta berörda arbetsgivare om deras arbetsställenummer.

Uppgiftsskyldighet

I 15 kap. 9 § och 26 kap. 19 b § skatteförfarandelagen (2011:1244) finns bestämmelser om att uppgift om arbetsställenummer i vissa fall ska lämnas i en kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst eller per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration.

SFS 2017:389

Anmaningar

Om uppgift om arbetsställenummer inte lämnas inom den tid som gäller för avlämnande av kontrolluppgiften, får statistiska centralbyrån anmana den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet.

Innan en anmaning utfärdas, bör den uppgiftsskyldige, om det kan ske utan någon olägenhet, på lämpligt sätt erinras om sin skyldighet att lämna uppgift om arbetsställenummer.

Viten m. m.

Om den uppgiftsskyldige inte följer en anmaning enligt 5 §, får Statistiska centralbyrån förelägga den uppgiftsskyldige att göra detta vid vite.

Vitet bestäms till lägst 100 och högst 1 000 kronor.

SFS 2003:653

Beslut om vitesföreläggande får inte överklagas.

Frågor om utdömande av förelagt vite skall på begäran av Statistiska centralbyrån prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets uppgiftsskyldigheten skall fullgöras.

SFS 2009:797

[har upphävts genom lag (1995:609).]

SFS 1995:609

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1984:533

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1984 och skall tillämpas första gången på de kontrolluppgifter som skall lämnas senast d. 31 jan. 1986.

SFS 1990:392

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1991.

SFS 1995:609

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1997:1094

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:237

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2001:1162

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 4 § lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m. skall upphöra att gälla vid utgången av dec. 2001.

SFS 2003:653

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2009:797

Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2011:1319

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2017:389

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.