Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1997:910.

Denna förordning har enligt F (2003:56) upphört att gälla den 1 april 2003.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2003:56).

Inledande bestämmelser

1 §

Pensionsplanen för arbetstagare hos staten m.fl. (PA-91) och därtill anslutande föreskrifter skall, med undantag av 6 kap. pensionsplanen, tillämpas på de arbetstagare med icke-statliga anställningar som anges i bilaga A till denna förordning. Detta gäller även arbetstagare som har personlig pensionsrätt enligt särskilt beslut av regeringen eller Statens pensionsverk. Med arbetstagare avses inte sådana som uppbär dag- eller timarvode.

Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och föreskrifter som utfärdats med stöd av avtalet skall tillämpas i fråga om sådana arbetstagare med icke-statlig anställning där detta särskilt anges i bilaga A till förordningen.

Förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar gäller.

SFS 1998:1815

2 §

I 3–12 §§ och bilagorna till förordningen föreskrivs om tillägg till eller undantag från pensionsplanen.

I anslutning till bilaga A meddelas vissa särskilda bestämmelser.

SFS 1997:910

Pensionsåldrar

3 §

I vilka fall pensionsåldern är lägre än 65 år framgår av bilaga B.

Om en arbetstagares anställning omfattar arbetsuppgifter från två eller flera verksamhetsområden med olika pensionsåldrar, skall den pensionsålder tillämpas som gäller för det verksamhetsområde där de huvudsakliga arbetsuppgifterna normalt ingår.

Avgångsskyldighet

4 §

En arbetstagare som har en lägre pensionsålder än 65 år är avgångsskyldig vid utgången av den kalendermånad då i bilaga B angiven ålder uppnås, om inte arbetsgivaren medger annat.

5 §

[har upphävts genom förordning (1995:986).]

SFS 1995:986

6 §

En arbetstagare, som uppnått pensionsåldern men inte den tidpunkt då avgångsskyldighet föreligger, är skyldig att avgå om det kan antagas att

  • han inte längre kan utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt,

  • ett kvarstående i anställningen på grund av arbetets särskilda art innebär risk för hans egen eller andras säkerhet eller hälsa,

  • hans avgång från anställningen är önskvärd i samband med omorganisation, som berör hans tjänsteställe, eller rationalisering av arbetsförhållandena på tjänstestället.

Pensionsgrundande lön

Rubriken införd genom förordning 1998:1815. SFS1998-0915

6 a §

För en arbetstagare som enligt bilaga B har lägre pensionsålder än 65 år gäller följande. Vid beräkning av pensionsunderlag enligt 9 § pensionsplanen inräknas inte pensionsgrundande lön från en anställning med högre pensionsålder än den som grundar rätt till pensionen.

SFS 1998:1815

Pensionsgrundande tjänstetid

7 §

Pensionsgrundande tjänstetid får tillgodoräknas längst till den tidpunkt då avgångsskyldighet föreligger.

8 §

I vilka fall den lägsta pensionsgrundande tjänstetiden (tjänsteåldern) som krävs för hel pension är mindre än 30 år framgår av bilaga C.

Om en arbetstagares anställning omfattar arbetsuppgifter från två eller flera verksamhetsområden med olika tjänsteåldrar, skall den tjänsteålder tillämpas som gäller för det verksamhetsområde där de huvudsakliga arbetsuppgifterna normalt ingår.

Ålderspension

9 §

För den som har en lägre pensionsålder än 65 år gäller vad som anges i bilaga B.

Livränta

Rubriken införd genom förordning 1998:1815. SFS1998-0915

9 a §

En arbetstagare som har haft en visstidsanställning om minst två år enligt särskilt avtal om detta för konstnärlig personal vid teater-, dans- eller musikinstitution, har rätt till livränta från pensionsåldern även om pensionsåldern är lägre än 65 år. Detta gäller under förutsättning att arbetstagaren har intjänat minst fem års pensionsgrundande tjänstetid i sådan anställning som grundar rätt till livräntan. Vid beräkning av denna tid får även tid i annan tidigare eller samtidig anställning med samma eller lägre pensionsålder medräknas.

Om arbetstagaren har en annan anställning med statlig pensionsrätt vid pensionsåldern betalas livräntan inte ut för tid före den tidpunkt då den andra anställningen upphör. Om arbetstagaren blir berättigad till flera statliga pensionsförmåner som intjänats under samma tid skall endast den bästa förmånen betalas ut.

SFS 1998:1815

9 b §

För tiden före den månad då arbetstagaren fyller 65 år skall hel livränta utgöra

  • 96 procent av pensionsunderlaget till den del detta svarar mot ett basbelopp,

  • 61,5 procent av pensionsunderlaget till den del detta överstiger ett men inte 20 basbelopp och

  • 30,75 procent av pensionsunderlaget till den del detta överstiger 20 men inte 30 basbelopp.

För tiden från och med den månad då arbetstagaren fyller 65 år beräknas livräntan enligt 41 § punkt 1 pensionsplanen.

Tjänstetidsfaktorn skall utgöra förhållandet mellan den pensionsgrundande tjänstetiden i den anställning som grundar rätt till livräntan inklusive tid i annan tidigare eller samtidig anställning med samma eller lägre pensionsålder och denna tid utökad med den tid som vid avgången återstår till pensionsåldern, dock lägst den tid som krävs för hel pension i den anställning som grundar rätt till livräntan.

Livräntan värdesäkras enligt 44 § pensionsplanen.

SFS 1998:1815

Samordning med tjänstepensionsförmåner

10 §

En pensionsförmån enligt förordningen skall minskas med en jämförlig förmån som huvudmannen lovat att betala utöver pensionsförmånen. Regeringen kan medge undantag från detta.

Övriga bestämmelser

11 §

Statens pensionsverk beslutar om tillämpning av 6 kap. pensionsplanen om kompletterande ålderspension för huvudmannen om Försäkringsföreningen för det statliga området (FSO) har beslutat att huvudmannen får anslutas till försäkringsföreningen.

Befogenhet som arbetsgivaren har enligt 2 § punkt 3 pensionsplanen skall utföras av Arbetsgivarverket.

SFS 1998:1815

12 §

En arbetstagare hos en huvudman som har anslutit sig till Kollektivavtalsstiftelsen Trygghet i samverkan TRS (TRS), får ha fortsatt statlig pensionsrätt enligt denna förordning, även om arbetstagaren på grund av arbetsbrist har blivit uppsagd och därmed avgått från anställningen före pensionsåldern. Detta gäller under förutsättning att högst fem år återstår till pensionsåldern och att TRS upprätthåller den statliga pensionsrätten genom att betala premier. Om arbetstagaren under den avsedda tiden erhåller nytt arbete med statlig pensionsrätt men med lägre lön, får TRS upprätthålla pensionsrätten beräknad på lönen i den tidigare anställningen genom att betala kompletterande premier.

Premier enligt första stycket skall vara 8,85 procent av den pensionsgrundande lönen vid avgången och, i det fall kompletterande premier betalas, 8,85 procent av skillnaden mellan den pensionsgrundande lönen vid avgången och lönen i den nya anställningen. TRS skall betala särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader. Under den tid premier betalas skall den pensionsgrundande lönen ändras på samma sätt som basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Pensionsförmån beräknas som om anställningen hade fortsatt under den tid som premier betalas, dock längst till pensionsåldern.

Statens pensionsverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av dessa bestämmelser.

SFS 1998:1815

Bilaga A

Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa särskilda bestämmelser i anslutning till dessa

Förvaltningsområde

Särskilda bestämmelser

I. Hov- och slottsstaterna

 
 

Arbetstagare vid Djurgårdsförvaltningen

 

5)

 

Annan arbetstagare

 

11)

 

II. Kriminalvården

 
 

Arbetstagare hos föreningen Skyddsvärnet i Göteborg

 

11)

 

III. Utrikesförvaltningen m.m.

 
 

Arbetstagare vid nordisk institution som tjänstgör i Sverige

 

1), 2), 11)

 

Arbetstagare vid Nordiska ministerrådets sekretariat som tjänstgör i Sverige

 

1), 11)

 

Arbetstagare vid Nordiska rådets presidiesekretariat som tjänstgör i Sverige

 

1), 11)

 

IV. Försvaret

 
 

Arbetstagare hos Sveriges civilförsvarsförbund

 

 

V. Socialvården samt hälso- och sjukvården

 
 

Arbetstagare vid Hjälpmedelsinstitutet

 

11)

 

Arbetstagare vid Allmänna barnhusets expedition, vilkas tjänster finns upptagna på personalförteckning fastställd av regeringen

 

5), 11)

 

VI. Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner m.m.

 
 

Arbetstagare vid Carl och Olga Milles Lidingöhem eller Thielska galleriet

 

11)

 

Rektor och annan lärare än timlärare vid statsunderstödd svensk utlandsskola

 

1), 11)

 

Grännaskolan,

 
 

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket,

 
 

Franska skolan,

 
 

Göteborgs Högre Samskola,

 
 

Lundsbergs skola,

 
 

Sigrid Rudebecks Gymnasium,

 
 

Apelrydsskolan,

 
 

Vackstanässkolan och

Bergsskolan i Filipstad:

 
 

rektor, studierektor och annan lärare än timlärare

 

11)

 

Ericastiftelsen:

 
 

förskollärare

 

11)

 

annan arbetstagare

 

11)

 

Arbetstagare vid Drottningholms teatermuseum och Akademien för de fria konsterna

 

11)

 

Arbetstagare vid Dansmuseifonden

 

 

Arbetstagare vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) som inte avses i pensionsplanen och som inte är kontraktsanställd

 

11)

 

Arbetstagare vid Svenska språknämnden som inte avses i pensionsplanen

 

11)

 

VII. Jordbruk och skogsbruk m.m.

 
 

Arbetstagare vid Skogs- och lantbruksakademien

 

 

VIII. Teater- och musikinstitutioner

 
 

Operan,

 
 

Dramaten,

 
 

Riksteatern och Svenska rikskonserter:

 
 

teaterchef (chef för teater- eller musikinstitution)

 

8), 9)

 

annan arbetstagare

 

6), 7)

 

Stockholms Stadsteater AB,

 
 

Göteborgs Stadsteater AB,

 
 

AB Helsingborgs Stadsteater,

 
 

Borås Stadsteater,

 
 

Malmö Musikteater AB,

 
 

Malmö Dramatiska Teater AB,

 
 

Skånes Dansteater AB,

 
 

AB Upsala Stadsteater,

 
 

Upsala Stadsteaters Produktions AB,

 
 

Folkoperan AB,

 
 

GöteborgsOperan AB,

 
 

Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg,

 
 

Folkteatern i Göteborg ek.för.,

 
 

Stiftelsen Norrbottensteatern,

 
 

Länsteatern på Gotland,

 
 

Teater Halland,

 
 

Kommunalförbundet Teater Västmanland,

 
 

Stiftelsen Östergötlands länsteater,

 
 

Smålands musik och teater,

 
 

Västsvenska Teater och Dans AB,

 
 

Stiftelsen Länsteatern i Dalarna,

 
 

Stiftelsen Länsteatern i Örebro,

 
 

Stiftelsen Regionteatern Blekinge-Kronoberg,

 
 

Stiftelsen Teater Västernorrland,

 
 

Västerbottensmusiken AB (Norrlandsoperan),

 
 

Västerbottensteatern AB,

 
 

Stiftelsen Musikteatern i Värmland och Stiftelsen Skaraborgs länsteater:

 
 

teaterchef (chef för teater- eller musikinstitution)

 

8), 9)

 

annan arbetstagare

 

6), 7)

 

Västerbottensmusiken AB (Norrlandsoperan) och Stiftelsen Musikteatern i Värmland:

 
 

arbetstagare vars lön finansieras från anslaget Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner, anslagsposten 1

 

6), 7)

 

Göteborgs konsert AB,

 
 

Stiftelsen Göteborgsmusiken,

 
 

Malmö Symfoniorkester AB,

 
 

Helsingborgs Nya Konserthus AB,

 
 

Symfoniorkestern Norrköping,

 
 

Gävle symfoniorkester,

 
 

Musik i Uppland (Uppsala Kammarorkester),

 
 

Kalmar läns musikstiftelse (Camerata Roman),

 
 

Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken (Västerås Sinfonietta),

 
 

Musik i Västernorrland,

 
 

Kommunalförbundet Norrlands Musik- och Dansteater (NMD),

 
 

NorrDans,

 
 

Musik för Örebro län

 
 

(Svenska Kammarorkestern),

 
 

Kammarorkestern Musica Vitae och Norrbottensmusiken

 
 

(Norrbottens Kammarorkester) och Sundsvalls Kammarorkester:

 
 

konserthuschef

 

8), 9)

 

annan arbetstagare

 

6), 7)

 

Smålands musik och teater (Jönköpings sinfonietta) och Stockholms konserthusstiftelse:

 
 

konserthuschef

 

8), 9)

 

annan arbetstagare

 

6), 7)

 

Musik i Uppland,

 
 

Kalmar läns musikstiftelse och

 
 

Sundsvalls Kammarorkester:

 
 

arbetstagare vars lön finansieras från anslaget Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner, anslagsposten 1

 

6), 7)

 

Arbetstagare vars lön finansieras från anslaget Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner, anslagsposten 1:

 
 

Musik i Blekinge,

 
 

Gotlandsmusiken,

 
 

Musik Gävleborg,

 
 

Musik i Halland,

 
 

Länsmusiken i Jämtlands län,

 
 

Musik i Dalarna,

 
 

Musik i Kronoberg,

 
 

Norrbottensmusiken,

 
 

Sörmlands Musik och Teater,

 
 

Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken,

 
 

Musik för Örebro län,

 
 

Östgötamusiken,

 
 

Smålands musik och teater,

 
 

Musik i Västernorrland,

 
 

Musik i Väst och

 
 

Musik i Skåne:

 
 

länsmusikchef

 

8), 9)

 

annan arbetstagare

 

6), 7)

 

Arbetstagare vid fria teater-, musik- och dansgrupper

 

6), 7), 10)

 

Arbetstagare vid TA Teateralliansen AB

 

6), 7)

 

Konstnärlig ledare (teaterchef) vid Drottningholms Slottsteater

 

8), 9), 11)

 

Särskilda bestämmelser

1) Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte skall ha pensionsrätt enligt förordningen. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut skall sändas till Statens pensionsverk.

2) Förordningen tillämpas på anställning hos en institution för vilken Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den 9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de anställdas rättsställning vid nordiska institutioner.

3) –

4) –

5) Huvudmannen betalar varje månad kostnaderna för de pensionsförmåner som betalas ut av Statens pensionsverk.

6) Högst fem år av anställning som balettmästare, dansare, korist, musiker, regissör, skådespelare och sångsolist vid utländsk eller icke-statsunderstödd svensk teater- eller musikinstitution tillgodoräknas arbetstagaren som pensionsgrundande tjänstetid mot engångspremie, om huvudmannen anser anställningen vara av särskild betydelse för sin verksamhet.

7) Vid tillämpning av 2 § punkt 5 pensionsplanen skall anställning vid statsunderstödda teater- och musikinstitutioner under sammanlagt minst sex månader per år omfattas av planen. Som sådan anställning avses även dag- eller timanställning som avser minst 40 procent av heltidstjänstgöring. Vid fastställande av period om minst sex månader beaktas endast anställning som har en varaktighet på minst 30 dagar hos en och samma huvudman.

8) Rätt till pension vid avgång före pensionsåldern kan beviljas arbetstagare som av annan anledning än på egen begäran avgår från sin anställning före pensionsåldern och vid avgången har haft anställningen i minst tre år. Huvudmannen beslutar om rätt till sådan pension. Kostnaderna för pensionen betalas av huvudmannen.

Om arbetstagaren har haft en eller flera anställningar som avses i första stycket i minst 12 år, har arbetstagaren rätt till hel pension. Pensionen beräknas enligt grunderna i förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.

Om arbetstagaren har haft en eller flera anställningar som avses i första stycket i mindre än 12 år, så blir pensionen avkortad. Pensionens belopp utgör då så stor del av hel pension, som motsvarar förhållandet mellan det antal hela och påbörjade fjärdedels år, varunder sådan anställning eller sådana anställningar innehafts, och talet 48.

9) Pension enligt punkt 8 skall minskas enligt grunderna i 13–15 §§ förordningen (1995:1038) om statliga chefspensioner m.m.

10) Statens pensionsverk beslutar om tillämpning av förordningen på en fri teater-, musik- eller dansgrupp. Som villkor för detta gäller att statsbidrag till gruppens verksamhet betalas ut av Statens kulturråd.

11) Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) tillämpas.

SFS 2002:10

Bilaga B

Pensionsåldrar för anställningar vid teater- och musikinstitutioner

Institution, anställning

Pensionsålder

Avgångsskyldighet

Dirigent, musikinspicient, annan kapellmästare eller musiker än vid hovkapellet, repetitör

 

63 år

 

65 år

 

Balettchef, balettmästare, chef för Stockholms Konserthusstiftelse, chef för Göteborgs konsert AB, chef för Malmö Symfoniorkester AB, chef för stiftelsen Svenska rikskonserter, danspedagog, hovkapellist, kapellmästare vid hovkapellet, koreograf, koreolog, kormästare, musiker inom regional musikverksamhet eller vid stiftelsen Svenska rikskonserter, regissör, teaterchef (dock ej teaterchef vid fria teater-, musik- och dansgrupper)

 

60 år

 

63 år

 

Dockspelare, skådespelare

 

59 år

 

61 år

 

Korist, sångsolist

 

52 år

 

55 år

 

Dansare

 

41 år

 

44 år

 

När pensionsåldern är lägre än 65 år infaller den vid utgången av den månad då föreskriven levnadsålder uppnås. Detsamma gäller beträffande tidpunkten för avgångsskyldighet.

En arbetstagare som vill sluta före pensionsåldern kan begära förtida uttag av ålderspension. Detta kan ske tidigast två år före den månad då pensionsåldern uppnås och endast vid ett månadsskifte.

Vid förtida uttag minskas pensionen med 0,4 procent för varje kalendermånad den tas ut i förtid.

En arbetstagare som kvarstår i anställningen efter den tidpunkt då avgångsskyldighet föreligger får pension från månaden efter avgången. Pensionsbelopp förhöjs med 0,4 procent för varje månad som avgången sker efter den tidpunkt då avgångsskyldighet inträtt.

SFS 1996:910

Bilaga C

Tjänsteålder för hel pension för anställning vid teater- och musikinstitutioner

Den lägsta pensionsgrundande tjänstetid (tjänsteåldern) som behövs för hel pension är

25 år för

balettchef, balettmästare, chef för Stockholms Konserthusstiftelse, chef för Göteborgs konsert AB, chef för Malmö Symfoniorkester AB, chef för stiftelsen Svenska rikskonserter, regissör, teaterchef

24 år för

dockspelare, skådespelare

22 år för

korist. Tillgodräkning får ske även av tid före 28 års ålder.

20 år för

dansare, sångsolist. Tillgodoräkning får ske även av tid före 28 års ålder.

SFS 1993:1227

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1427

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992.

2. Genom denna förordning upphävs förordningen (1987:1060) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning.

3. Bestämmelserna om förtida uttag tillämpas från och med d. 1 jan. 1993.

Arbetstagare som i sin anställning d. 31 dec. 1991 hade högst 12 år kvar till pensioneringsperiodens nedre gräns eller pensionsåldern och fortsätter sådan anställning hos samma eller motsvarande huvudman har rätt att avgå med ålderspension vid den tidigare pensioneringsperiodens nedre gräns eller pensionsåldern.

För arbetstagare vid teater- och musikinstitutioner som fått sin pensioneringsperiod, pensionsålder eller tjänsteålder ändrad och fortsätter i sådan anställning får de gamla bestämmelserna i dessa hänseenden tillämpas i högst 12 år efter ikraftträdandet.

4. För arbetstagare som angavs i bilaga B, förteckning 2, till den upphävda förordningen och i särskilda beslut av regeringen om personlig pensionsrätt gäller de tidigare föreskrifterna om pensioneringsperioder och pensionsåldrar.

SFS 1993:1227

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

Den tillämpas dock för tid från och med d. 1 jan. 1992 på Handikappinstitutet, Svenska Språknämnden, Skogs- och lantbruksakademien och Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, från och med d. 1 juli 1992 på Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum och föreningen Skyddsvärnet i Stockholm samt från och med d. 1 jan. 1993 på Stockholms Konserthusstiftelse.

SFS 1995:986

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1995.

Den nya lydelsen av punkt 7 under rubriken Särskilda bestämmelser tillämpas dock för tid från och med d. 1 jan. 1995.

Bestämmelserna i 5 § i dess lydelse före ikraftträdandet tillämpas i fråga om ärenden som har påbörjats eller avser omständigheter som inträffat före ikraftträdandet.

SFS 1996:910

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1996.

Den tillämpas dock

– på Nordiska rådets presidiesekretariat från och med den 1 augusti 1996,

– på Teater Halland från och med d. 1 okt. 1996 och

– på Folkoperan för tid från och med d. 1 juli 1995. Under tiden d. 1 juli 1995–d. 31 dec. 1996 skall därvid förordningen (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser gälla för Folkoperan.

SFS 1997:910

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998. Genom förordningen upphävs förordningen (1988:242) om tillämpningen av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring.

SFS 1998:1815

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1999. Den tillämpas dock för tid från och med d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:872

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000. Den tillämpas dock för tid från och med d. 1 jan. 1999 för Norrdans.

SFS 2002:10

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2002. Den tillämpas dock på Kommunalförbundet Norrlands Musik- och Dansteater (NMD) för tid från och med d. 1 juli 2001.