Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1994:261) om fullmaktsanställning

Utfärdad den 28 april 1994.
Utkom från trycket den 10 maj 1994

Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller föreskrifter om sådana arbetstagare hos myndigheter under regeringen som är anställda med fullmakt.

Om någon föreskrift i denna lag avviker från lagen (1994:260) om offentlig anställning, skall den föreskriften gälla.

[har upphävts genom lag (1999:947).]

SFS 1999:947

Anställning med fullmakt

En ordinarie domare ska anställas med fullmakt. I 1 § lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare anges vilka domaranställningar som är ordinarie.

Regeringen bestämmer vilka arbetstagare i övrigt som ska anställas med fullmakt.

SFS 2010:1493

Anställningens upphörande

En arbetstagare får skiljas från anställningen bara med stöd av föreskrifterna i denna lag.

Avgångsskyldighet på grund av ålder

En arbetstagare är skyldig att avgå från anställningen vid den ålder som anges i författningar eller kollektivavtal.

SFS 2003:298

Anställningens upphörande på grund av sjukdom

En arbetstagare får entledigas innan han har uppnått den ålder som avses i 5 §,

 1. om han på grund av förlust av eller nedsättning i arbetsförmågan är för framtiden oförmögen att fullgöra sina arbetsuppgifter tillfredsställande, eller

 2. om han på grund av nedsatt arbetsförmåga under två år i följd inte har tjänstgjort annat än försöksvis under kortare tid och det är dels sannolikt att han inte kan återinträda i arbete inom ytterligare ett år, dels ovisst hur arbetsförmågan därefter kommer att utveckla sig.

Första stycket gäller inte om arbetstagaren kan förflyttas enligt 8 §.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet till 1 st. p. 2: AD 1993:113 (även sådant som inträffat efter beslut enl. denna best. men före dess verkställighet fick beaktas).

Avskedande

En arbetstagare får avskedas enligt föreskrifter i lagen (1982:80) om anställningsskydd. I fråga om ordinarie domare tillämpas dock regeringsformens föreskrifter om vilka omständigheter som får läggas till grund för åtgärden.

Ett avskedande skall vara skriftligt för att vara giltigt.

Hänvisad författning:

RF 11:7 1 st.

Förflyttning

En arbetstagare får förflyttas till en annan statlig anställning med fullmakt. En förflyttning till en anställning hos en annan myndighet får bara ske om arbetsuppgifterna är likartade eller om arbetstagaren med hänsyn till sin utbildning är lämpad för anställningen.

I fråga om ordinarie domare skall dock tillämpas vad som sägs om förflyttning i regeringsformen.

Hänvisad författning:

Se AnställningsF (1994:373)3 § 5 här nedan – Ang. 2 st. se RF 11:7 2 st.

Skiljande från arbetsuppgifter

En arbetstagare vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, utrikesförvaltningen, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan eller Försvarets radioanstalt får skiljas från sina arbetsuppgifter enligt 31 § lagen (1994:260) om offentlig anställning.

SFS 2014:759

Avstängning och läkarundersökning

Avstängning

En arbetstagare får avstängas från arbetet

 1. om ett förfarande inleds som syftar till att han skall avskedas,

 2. om en åtgärd vidtas för att åtal skall väckas mot honom för en gärning som kan antas medföra avskedande,

 3. om han inte fullgör sina arbetsuppgifter tillfredsställande och detta beror på sjukdom eller något jämförligt förhållande, eller

 4. om han inte följer ett beslut om läkarundersökning enligt 11 §.

Läkarundersökning

Om en arbetstagare inte fullgör sina arbetsuppgifter tillfredsställande och det är sannolikt att den bristande arbetsförmågan beror på sjukdom eller något jämförligt förhållande, får beslutas att arbetstagaren skall undersökas av en läkare som anvisas honom.

Hänvisad författning:

Se även AnställningsF (1994:373)16 § ff här nedan.

Förhandlingsskyldighet

Föreskrifterna om förhandlingsskyldighet i 11–14 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet skall inte tillämpas, när det gäller beslut om avstängning enligt 10 § eller läkarundersökning enligt 11 §.

Om det meddelas beslut om avstängning och arbetstagaren är fackligt organiserad, skall myndigheten genast underrätta den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör om beslutet.

Skadestånd

Om en myndighet i ett ärende om avstängning eller läkarundersökning bryter mot någon föreskrift i denna lag om handläggningen av ett sådant ärende eller mot föreskrifter om beslutande organ eller om omröstning, ska föreskrifterna om skadestånd i 38, 41 och 42 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd tillämpas.

I fråga om avvikelser i kollektivavtal från vad som sägs i 41 § lagen om anställningsskydd tillämpas 2 b § första stycket samma lag.

SFS 2022:843

Ordinarie domares tjänstgöringsskyldighet

En ordinarie domare är skyldig att utföra arbetsuppgifterna i en motsvarande eller högre anställning som domare vid den domstol där han är anställd.

En ordinarie domare är skyldig att tjänstgöra tillfälligt i en annan domstol vid sådan handläggning där flera lagfarna domare deltar. Tjänstgöringsskyldigheten gäller

 1. för en rådman i tingsrätt, som ledamot i en annan tingsrätt inom samma hovrättsområde,

 2. för en rådman i förvaltningsrätt, som ledamot i en tingsrätt eller en hovrätt,

 3. för ett kammarrättsråd, som ledamot i en hovrätt.

SFS 2009:818

Statens ansvarsnämnd

Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om avskedande, avstängning och läkarundersökning när det gäller ordinarie domare samt andra arbetstagare som regeringen bestämmer.

Första stycket gäller inte justitiekanslern och justitieråd.

Hänvisad författning:

Se även AnställningsF (1994:373)15 § här nedan.

SFS 2010:1493

Verkställighet av beslut

Ett beslut om skiljande från anställningen på grund av ålder eller sjukdom enligt 5 eller 6 § eller om förflyttning enligt 8 § får inte verkställas, förrän beslutet har prövats slutligt eller rätten till talan har förlorats.

Ett beslut om avstängning gäller omedelbart.

Ett beslut om läkarundersökning enligt 11 § får inte läggas till grund för en avstängning enligt 10 § 4, förrän beslutet har prövats slutligt eller rätten till talan har förlorats.

Rättegång

Mål om tillämpningen av denna lag ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Föreskrifter om handläggningen av mål om avskedande, avstängning eller läkarundersökning av justitieråd finns i regeringsformen.

SFS 2010:1493

I en tvist om tillämpningen av 5 § får domstolen för tiden fram till dess att det finns ett lagakraftägande avgörande bestämma att anställningen skall upphöra, när arbetstagaren har uppnått den ålder då han enligt nämnda paragraf är skyldig att avgå.

I en tvist om ett avstängningsbeslut får domstolen för tiden fram till dess att det finns ett lagakraftägande avgörande bestämma att beslutet tills vidare inte skall gälla.

När Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med regeringsformen eller någon annan lag prövar frågor om skiljande från anställningen, avstängning eller läkarundersökning, ska handläggningen ske på det sätt som föreskrivs för tvistemål. Vid omröstning ska föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken tillämpas.

SFS 2010:1415

Om en arbetstagare vill söka ändring i ett beslut om skiljande från anställningen på grund av ålder eller sjukdom enligt 5 eller 6 §, förflyttning enligt 8 § eller läkarundersökning enligt 11 §, skall han väcka talan inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet.

Talan av Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern om ändring av ett beslut om avstängning enligt 10 § 1 eller 2 skall väckas inom tre veckor från det att beslutet meddelades.

SFS 1994:829

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:261

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994.

2. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag, skall i stället den nya föreskriften tillämpas.

3. I mål eller ärenden som har påbörjats eller avser omständigheter som inträffat före ikraftträdandet skall lagen (1976:600) om offentlig anställning tillämpas.

SFS 1994:829

(Utkom d. 22 juni 1994.)

SFS 1997:179

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1997.

SFS 1999:947

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 2 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning skall upphöra att gälla vid utgången av år 1999.

SFS 2003:298

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2009:818

Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2010:1415

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1493

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2014:759

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2022:843
 1. Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2022.

 2. Lagen tillämpas första gången d. 1 okt. 2022.

 3. Äldre föreskrifter gäller fram till d. 1 okt. 2022.

Anmärkt författning:

Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar. Lagen 2012:332 senast inf. i 2016 års lagedition.

Äldre rätt:AD 1993:113 (ang. anställnings upphörande pga. sjukdom).