Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar

Utfärdad den 20 november 1997.
Utkom från trycket den 2 december 1997

Allmänt

1 §

Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen.

2 §

En myndighet ska betala premier för sina anställdas förmåner enligt den statliga tjänstepensioneringen, grupplivförsäkringen och personskadeförsäkringen samt, när det gäller pensionsersättning och särskild pensionsersättning, enligt det statliga avtalet om omställning och enligt det statliga trygghetsavtalet.

SFS 2014:1445

3 §

Premierna bestäms enligt grunder som fastställs av Statens tjänstepensionsverk.

Premierna ska också täcka kostnaderna för administration av förmånerna.

I premien för grupplivförsäkring ska det ingå ett belopp motsvarande särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt på grupplivförsäkring. Beloppet ska uppgå till den andel av premien, utan pålägg enligt detta och föregående stycke, som skatten ska utgöra av skatteunderlaget enligt 5 § samma lag.

Till premierna för tjänstepensionering, pensionsersättning och särskild pensionsersättning ska det läggas belopp motsvarande särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader. Beloppen ska uppgå till den andel av dessa premier som skatten ska utgöra av skatteunderlaget enligt 1 § samma lag.

SFS 2010:554

Beräkning och betalning av premier

4 §

Statens tjänstepensionsverk ska senast vid utgången av november månad lämna myndigheterna en prognos över premierna för det kommande året.

SFS 2010:554

5 §

Statens tjänstepensionsverk ska fastställa premierna månadsvis. Dessa beräknas som individuellt beräknade premier för de personer som omfattas av respektive förmån.

SFS 2010:554

6 §

Premierna ska betalas senast vid utgången av månaden efter den månad under vilken förmånen intjänats. Ändras de uppgifter på vilken premien grundas, ska reglering av premien ske senast vid utgången av månaden efter den månad Statens tjänstepensionsverk fått del av de ändrade uppgifterna.

Första stycket gäller inte om det av ett pensionsavtal följer att myndigheten ska betala kostnaden för en pension med en engångspremie.

Kostnaden för särskild pensionsersättning ska betalas med en engångspremie. Premien ska betalas när anställningen upphör, av den myndighet där den som kan få rätt till särskild pensionsersättning är anställd.

Om en anställd i samband med eller sedan anställningen har upphört får en förbättring av sina intjänade förmåner, ska myndigheten betala för denna förbättring med en engångspremie.

Premier ska betalas till Statens tjänstepensionsverk.

SFS 2010:554

7 §

[Upphävd g. F (2004:379).]

SFS 2004:379

8 §

[Upphävd g. F (2004:379).]

SFS 2004:379

Förmåner för vilka premier inte skall betalas

9 §

Om en myndighet enligt särskilda föreskrifter skall svara för kostnaderna för en utbetald förmån, skall premier enligt 2–5 §§ inte betalas för förmånen. Sådana föreskrifter finns bland annat i förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner, i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning och i förordningen (SAVFS 1990:3 A1) om utbetalningen av personskadeersättning.

SFS 2004:379

10 §

[Upphävd g. F (2010:554).]

SFS 2010:554

Administrationsavgift då premie inte ska betalas för förmånen

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0554

11 §

I de fall som avses i 9 § ska myndigheten betala en särskild avgift till Statens tjänstepensionsverk för administration av förmånerna. Avgiften bestäms av regeringen.

SFS 2010:554

Icke – statliga anställningar som är anslutna till statliga avtalsförsäkringar

12 §

Bestämmelserna i denna förordning med undantag för 3 § fjärde stycket tillämpas också på de icke-statliga arbetsgivare som har anställda som är anslutna till statens avtalsförsäkringar enligt 2 §.

SFS 1999:1172

Överklagande

Rubriken införd g. SFS1997-0908

13 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 1998:1101

Verkställighetsföreskrifter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0554

14 §

Statens tjänstepensionsverk får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2010:554

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:908

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998. Bestämmelserna i 10 § tillämpas dock först från och med år 1999 och bestämmelserna i 8 § andra stycket först på premier för år 2000. Förordning (1998:1331).

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg och förordningen (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser. De upphävda förordningarna skall dock tillämpas på pensionsavgifter och lönekostnadspålägg som avser tid före den 1 januari 1998. I fråga om bestämmande av engångsavgifter tillämpas denna förordning i stället för motsvarande bestämmelser i förordningen om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser.

3. För arbetsgivare med anställda, som i särskilda regeringsbeslut före ikraftträdandet av förordningen erhållit rätt till förmåner enligt den statliga tjänstepensioneringen, grupplivförsäkringen eller personskadeförsäkringen eller rätt till pensionsersättning enligt det statliga trygghetsavtalet, skall förordningens bestämmelser om premier tillämpas i stället för vad som föreskrivs i besluten om lönekostnadspålägg eller avgifter för dessa förmåner.

4. Den procentsats som fastställts för beräkning enligt 5 § första meningen av preliminära premier för år 1998 skall även användas för beräkning av preliminära premier för år 1999. Om ingen procentsats fastställts för år 1998 för en viss myndighet eller arbetsgivare eller om det finns särskilda skäl, beslutar Nämnden för statens avtalsförsäkringar om hur premien skall beräknas. Förordning (1998:1331).

SFS 1998:1101

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 1998:1331

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1998.

SFS 1998:1817

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas om uppsägning skett före ikraftträdandet. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas om anställningen skall upphöra efter d. 1 jan. 2000.

SFS 1999:742

Denna förordning träder i kraft d. 15 okt. 1999.

SFS 1999:1172

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:1017

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2001:242

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2002:870

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2003:61

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2003. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas från och med d. 1 jan. 2003.

SFS 2004:379

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004 i fråga om 4 § och i övrigt d. 1 jan. 2005.

2. Från och med d. 1 juli 2010 ska vad som sägs i den äldre lydelsen av 3, 5, 6, 8 och 10 §§ om Nämnden för statens avtalsförsäkringar i stället gälla Statens tjänstepensionsverk.

3. Den äldre lydelsen av 4–9 §§ skall fortfarande tillämpas i fråga om premier som avser tid före ikraftträdandet.

4. Den äldre lydelsen av 4–9 §§ skall fortfarande tillämpas för premier som avser personer för vilka pensionsavtal som trätt i kraft före d. 1 jan. 2003 eller pensionsbestämmelser som hänvisar till sådant avtal är tillämpliga.

SFS 2010:554

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2014:1445

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.