Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år

Denna lag har enligt lag (2000:625) upphört att gälla den 1 augusti 2000.

Angående övergångsbestämmelser, se lag (2000:625).

Utfärdad den 18 december 1997.
Utkom från trycket den 30 december 1997

Inledande bestämmelser

1 §

En kommun får efter överenskommelse med regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer åta sig en skyldighet att i enlighet med bestämmelserna i denna lag erbjuda ungdomar en aktiverande och utvecklande insats på heltid.

2 §

Den verksamhet som avses i 1 § skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar.

3 §

Kommunens skyldighet omfattar ungdomar som står till arbetsmarknadens förfogande och gäller från och med den dag de fyller 20 år och till dess de fyllt 25 år.

SFS 1998:567

4 §

Kommunens skyldighet inträder om något arbete, reguljär utbildning eller någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd inte kunnat erbjudas inom 90 dagar från det att den unge anmälde sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen.

Utvecklingsinsatsen skall erbjudas inom tio dagar från det att kommunens skyldighet enligt första stycket inträdde och får pågå i högst 12 månader.

5 §

De som deltar i verksamhet anordnad av en kommun enligt denna lag skall inte anses som arbetstagare när de deltar i verksamheten. När sådan verksamhet bedrivs på en arbetsplats, skall den unge dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1–9 §§, 3 kap. 1–4 och 7–14 §§, 4 kap. 1–4 och 8–10 §§ samt 7–9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) och vid tillämpning av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Därvid skall vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som upplåtit en arbetsplats för verksamhet enligt denna lag.

Innan kommunen erbjuder den unge en utvecklingsinsats skall samråd ske med den sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren.

Ersättningen

6 §

Den som är berättigad till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring har vid deltagande i verksamhet som anordnas av kommunen enligt denna lag rätt till utbildningsbidrag.

7 §

Vid bestämmande av ramtiden enligt 12 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skall inte räknas tid då den unge varit hindrad att arbeta på grund av deltagandet i verksamhet som anordnas av kommunen enligt denna lag.

8 §

Kommunen skall till den som deltar i verksamhet som anordnas enligt denna lag och som uppbär försörjningsstöd enligt 6 och 6 b §§ socialtjänstlagen (1980:620) när han eller hon börjar delta i verksamheten utge ersättning med ett belopp som motsvarar försörjningsstödet.

Detsamma skall gälla beträffande den för vilken fattas beslut om sådant försörjningsstöd som avses i första stycket under tid som han eller hon deltar i verksamheten.

9 §

Kommunen skall till deltagare som inte erhåller ersättning enligt 6 § eller 8 § utge ersättning med 1 967 kronor per månad.

10 §

Ersättning enligt 8 och 9 §§ skall benämnas utvecklingsersättning.

Upphörande

11 §

Om den unge som deltar i verksamhet anordnad av kommunen enligt denna lag på grund av misskötsamhet inte kan tillgodogöra sig det som anordnas i verksamheten, får kommunen besluta att den unge skall skiljas från denna. Detsamma gäller om den unge allvarligt stör eller hindrar av kommunen anordnad verksamhet i vilken han eller hon deltar eller om han eller hon uteblir från sådan verksamhet fem dagar i följd utan att anmäla giltigt förfall.

12 §

Den som skiljs från verksamhet enligt denna lag i enlighet med bestämmelserna i 11 § skall avstängas från rätt till utvecklingsersättning från kommunen.

Överklagande

13 §

Ett beslut av en kommun i fråga om ersättning enligt denna lag eller om skiljande av den unge från deltagande i verksamhet enligt 11 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Annat beslut av kommunen enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Verkställighetsföreskrifter

14 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:1268

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

SFS 1998:567

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.