Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2020:480.

Utkom från trycket den 11 juli 2000.
Utfärdad den 29 juni 2000.

Denna lag innehåller övergripande bestämmelser om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten består av arbetsmarknadspolitiska program och andra arbetsmarknadspolitiska insatser. Programmen och insatserna syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.

Programmen och insatserna hanteras av Arbetsförmedlingen om inte något annat föreskrivs.

SFS 2020:480

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en arbetsgivare att till en myndighet lämna uppgifter som har betydelse för ett ärende om statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en arbetstagarorganisation och en arbetsgivarorganisation som har slutit kollektivavtal om etableringsjobb att till en myndighet

  1. lämna in en kopia av avtalet, och

  2. lämna uppgifter som har betydelse för ett ärende om statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 2 § upphävd g. Lag 2007:809.

SFS 2020:480

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen att till Arbetsförmedlingen lämna uppgifter som myndigheten behöver i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Förutv. 3 § upphävd g. Lag 2007:809.

SFS 2022:1239

Den som på grund av anställning eller på något annat sätt deltar eller har deltagit i en leverantörs verksamhet att utföra arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon då har fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller affärs- eller driftförhållanden. Detsamma gäller den som deltar eller har deltagit i verksamhet hos en underleverantör som medverkar till att fullgöra leverantörens uppdrag.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Förutv. 4 § upphävd g. Lag 2012:416.

SFS 2022:1239

Regeringen får föreskriva att den som anordnar ett arbetsmarknadspolitiskt program i vissa fall skall betala finansieringsbidrag till staten.

Den arbetsgivare eller anordnare av ett arbetsmarknadspolitiskt program som tar emot eller har tagit emot stöd ska ge Arbetsförmedlingen eller den myndighet som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska verksamheten som bedrivs och lämna de uppgifter som behövs för att granskningen ska kunna genomföras.

Skyldigheten gäller även för arbetsgivare som har eller har haft anställda i etableringsjobb.

SFS 2020:480

Den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program ska inte anses som arbetstagare om inte programmet gäller

  1. en anställning med anställningsstöd,

  2. en anställning med lönebidrag,

  3. skyddat arbete,

  4. reguljärt arbete inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin,

  5. reguljärt arbete inom ramen för jobbgarantin för ungdomar, eller

  6. en anställning med särskilt stöd för introduktion och uppföljning (SIUS).

När ett program bedrivs på en arbetsplats ska den som tar del av programmet dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av följande regler i arbetsmiljölagen (1977:1160):

Det som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare ska gälla den som har upplåtit en arbetsplats för programverksamhet.

SFS 2016:1272

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:625

1. Denna lag träder i kraft d. 1 augusti 2000.

2. Genom lagen upphävs

– lagen (1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar,

– lagen (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år, och

– lagen (1998:1781) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.

3. De upphävda lagarna gäller dock fortfarande för de personer som anvisats verksamhet enligt förordningen (1995:712) om kommuners ansvar för ungdomar, förordningen (1997:1278) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år och förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.

SFS 2000:1360

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:486

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2001:1216

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2001:1217

(Utkom d. 21 dec. 2001.)

SFS 2002:1133

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003 och tillämpas första gången vid utbetalning av utvecklingsersättning som avser januari månad 2003.

SFS 2003:1098

Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2004.

SFS 2004:1324

Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2005.

SFS 2005:1196

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:1071

1. Denna lag träder i kraft d. 29 juni 2006 och tillämpas för tid efter ikraftträdandet.

2. För månaderna april–juni 2006 lämnas ytterligare ersättning med 175 kronor per månad till dem som deltar i verksamheten och som inte fullföljt utbildning inom gymnasieskolan samt var berättigade till ersättning för minst femton dagars praktik eller annan verksamhet på heltid under det andra kvartalet 2006.

SFS 2007:395

1. Denna lag träder i kraft d. 2 juli 2007 i fråga om 7 § och i övrigt d. 1 jan. 2008.

2. För den som deltagit i aktivitetsgarantin gäller 7 § i sin äldre lydelse.

SFS 2007:808

(Utkom d. 20 nov. 2007.)

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (2007:395) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program skall utgå.

SFS 2007:809

1. Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2007.

2. Ungdomar som vid ikraftträdandet deltar i kommunala ungdomsprogram eller ungdomsgarantin får fullfölja deltagandet i insatsen. Under denna tid tillämpas bestämmelserna i deras äldre lydelse.

SFS 2008:935

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2012:416

(Utkom d. 19 juni 2012.)

SFS 2016:1272

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2017.

2. För anställningar med stödet trygghetsanställning som har beslutats före ikraftträdandet gäller 7 § i den äldre lydelsen.

SFS 2020:480

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2020.

SFS 2022:1239

Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2022.