Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning

Utkom från trycket den 28 maj 2002
Utfärdad den 16 maj 2002.

Lagens ändamål

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning när det gäller löne- och andra anställningsvillkor.

Rättsfall:

Vid definition av kretsen arbetstagare som skyddas enl. unionsrätten, se C-212/04 Adeneler m.fl., C-307/05 Del Cerro Alonso. Ang. den unionsrättsliga innebörden av anställningsvillkor, se C-307/05 Del Cerro Alonso (tjänstetidstillägg), C-395/08 och C-396/08 Bruno och Pettini (pensionsrättigheter), C-527/13 Cachaldora Fernández (lagstadgad social trygghetspension).

Definition

Med deltidsarbetande arbetstagare avses en arbetstagare vars normala arbetstid under en vecka eller en annan period kortare än ett år understiger arbetstiden för en jämförbar arbetstagare som enligt avtal eller lag anses arbeta heltid.

Förbud mot diskriminering

Direkt diskriminering

En arbetsgivare får inte missgynna en deltidsarbetande arbetstagare eller en arbetstagare med tidsbegränsad anställning genom att tillämpa mindre förmånliga löne- eller andra anställningsvillkor än arbetsgivaren tillämpar eller skulle ha tillämpat för arbetstagare i en likartad situation som arbetar heltid respektive har en tillsvidareanställning, om inte arbetsgivaren visar att missgynnandet saknar samband med den missgynnades deltidsarbete eller tidsbegränsade anställning.

Förbudet gäller inte om tillämpningen av villkoren är berättigad av sakliga skäl.

Rättsfall:

Fråga om deltids- resp. visstidsanställda annonsproducenter blivit lönediskriminerade AD 2008:32AD 2008:97 anm. vid semesterlagen (1977:480) 12 § – Fråga om diskriminering av tidsbegränsat anställda reservofficerare AD 2017:31.

Allmän anmärkning:

Ang. unionsrättslig praxis rörande förbudet mot diskriminering se anm. vid 4 §.

Indirekt diskriminering

En arbetsgivare får inte missgynna en deltidsarbetande arbetstagare eller en arbetstagare med tidsbegränsad anställning genom att tillämpa löne- eller andra anställningsvillkor som framstår som neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar deltidsarbetande eller arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Detta gäller dock inte om tillämpningen av villkoren kan motiveras av ett berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet.

Rättsfall:

Ang. förbudet mot (direkt och indirekt) diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda arbetstagare enl. unionsrätten, se C-313/02 Wippel (ej jämförbar situation vid viss form av deltidsarbete), C-307/05 Del Cerro Alonso (tjänstetidstillägg), C-268/06 Impact, C-109/09 Deutsche Lufthansa (missbruk av på varandra följande visstidsanställningar), C-55/07 och C-56/07 Subito och Michaeler (administrativa hinder för deltidsarbete), C-395/08 och C-396/08 Bruno och Pettini (pensionsrättigheter), C-177/10 Rosado Santana (meritvärdering av tid som tidsbegränsat anställd), förenade målen C-302/11C-304/11 Valenza m.fl. (fastställande av anställningstid som fullgjorts under visstidsanställning), C-393/10 O’Brien (objektiva grunder för särbehandling), C-157/11 Sibilio (vad som utgör ett anställningsförhållande avgörs enl. nationell rätt), C-38/13 Nierodzik (kortare uppsägningstid), C-476/12 Österreichischer Gewerkschaftsbund (tidsproportionalitet vid barntillägg). Direkt effektC-268/06 Impact, C-486/08 ZLT. Ang. definition av kretsen arbetstagare som skyddas och begreppet anställningsvillkor, se anm. vid 1 §.

Påföljder

Ogiltighet m.m.

Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det föreskriver eller medger sådan diskriminering som är förbjuden enligt denna lag.

Om en arbetstagare diskrimineras genom en bestämmelse i ett avtal med arbetsgivaren på något sätt som är förbjudet enligt denna lag, skall bestämmelsen jämkas eller förklaras ogiltig om arbetstagaren begär det. Har bestämmelsen sådan betydelse för avtalet att det inte skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet förklaras ogiltigt.

Om en arbetstagare diskrimineras på något sätt som är förbjudet enligt denna lag genom att arbetsgivaren säger upp ett avtal eller vidtar en annan sådan rättshandling, skall rättshandlingen förklaras ogiltig om arbetstagaren begär det.

Första och andra styckena gäller inte om 5 § är tillämplig.

Skadestånd

Om en arbetstagare diskrimineras genom att arbetsgivaren bryter mot förbuden i 3 eller 4 §, skall arbetsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränkning som diskrimineringen innebär.

Om det är skäligt kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Rättegången

Mål enligt denna lag skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

När någon för talan enligt denna lag skall 64–66 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas med den skillnaden att den tidsfrist som anges i 66 § första stycket första meningen skall vara två månader.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:293

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002.