Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:696

Utkom från trycket den 4 oktober 2005
Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister;
utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 4 och 12 §§ lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307.

2)

Lagen omtryckt 1977:530.

3) Berättelser som lämnas vid huvudförhandling under förhör i bevissyfte behöver inte dokumenteras.

3)

Senaste lydelse 2000:177.

4) En tingsrätts dom eller beslut får överklagas hos Arbetsdomstolen enligt bestämmelserna i 49 kap. rättegångsbalken. Överklagandet skall ske inom den tid som anges i 50 kap. 1 och 2 §§ eller 52 kap. 1 § rättegångsbalken.

4)

Senaste lydelse 1994:1043.

Prövningstillstånd krävs endast om målet har handlagts av en lagfaren domare enligt 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken och i annat mål där det värde som sägs i 1 kap. 3 d § tredje stycket uppenbart inte överstiger prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Prövningstillstånd enligt andra stycket krävs dock inte om överklagandet avser

  1. ett beslut som rör någon annan än en part eller en intervenient,

  2. ett beslut genom vilket tingsrätten ogillat jäv mot en domare, eller

  3. ett beslut genom vilket en missnöjesanmälan eller en ansökan om återvinning eller ett överklagande har avvisats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:696

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS
Karin Renman
(Näringsdepartementet)