Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:77

Utkom från trycket den 7 mars 2006
Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282);
utfärdad den 23 februari 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 14 § sjömanslagen (1973:282) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:48, bet. 2005/06:LU16, rskr. 2005/06:158.

2) Tvist om sjömans anställningsförhållande får inte dras inför utländsk myndighet.

2)

Senaste lydelse 2002:465.

Första stycket gäller inte om annat följer av de gemenskapsrättsakter och internationella instrument som anges i 1 § andra stycket 1–3 lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:77

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)