Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:479

Utkom från trycket den 14 juni 2006
Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda;
utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) förskrivs i fråga om lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

1)

Prop. 2005/06:170, bet. 2005/06:AU9, rskr. 2005/06:315.

dels att 2 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 b och 4 a §§, av följande lydelse.

Denna lag skall tillämpas på europakooperativ som bildats enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)2) under förutsättning att

2)

EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

  1. europakooperativet bildats av enbart fysiska personer eller av en juridisk person och fysiska personer, och

  2. europakooperativet, dess dotterföretag och filialer vid tidpunkten då europakooperativet registrerades, hade färre än sammanlagt 50 arbetstagare, eller arbetstagare enbart i en EES-stat.

Lagen skall dock inte tillämpas på europakooperativ enligt första stycket i de fall

  1. minst en tredjedel av arbetstagarna i europakooperativet, dess dotterföretag och filialer i minst två EES-stater har begärt att arbetstagarinflytande enligt lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ skall gälla, eller

  2. arbetsstyrkan i europakooperativet, dess dotterföretag och filialer uppgår eller uppgått till sammanlagt minst 50 arbetstagare i minst två EES-stater.

3) Med företag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut, försäkringsbolag och ekonomisk förening samt europakooperativ för vilket lagen gäller enligt 1 b §.

3)

Senaste lydelse 2005:910.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt bestämmelserna i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619), 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 1 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (1982:713) eller 1 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar är moderföretag och dotterföretag i förhållande till varandra eller företag som enligt 912 §§ lagen (1996:359) om europeiska företagsråd utövar ett bestämmande inflytande över ett annat företag och de företag över vilka detta inflytande utövas.

Om ett europakooperativ flyttar sitt säte till Sverige och arbetstagarnas rätt till inflytande inte omfattas av lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ, skall minst samma rätt till arbetstagarinflytande gälla som innan europakooperativet flyttade sitt säte.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:479

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS
Karin Renman
(Näringsdepartementet)