Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:480

Utkom från trycket den 14 juni 2006
Lag om ändring i lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag;
utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag

1)

Prop. 2005/06:170, bet. 2005/06:AU9, rskr. 2005/06:315.

dels att 7 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 20 a §, av följande lydelse.

En förhandlingsdelegation för arbetstagarna skall inrättas i enlighet med bestämmelserna i 8–19 §§. Ledamöter till förhandlingsdelegationen skall väljas eller utses inom tio veckor från det att de deltagande bolagen fullgjort sina skyldigheter enligt 6 §. Förhandlingsdelegationen företräder arbetstagarna i de deltagande bolagen, berörda dotterbolagen och berörda filialerna i förhandlingar med de deltagande bolagen om ett avtal om arbetstagarinflytande i europabolaget.

Om tidsfristen i 7 § överskrids på grund av omständigheter som arbetstagarna ansvarar för skall den förhandlingsperiod som avses i 20 § anses börja löpa när tidsfristen enligt 7 § överskrids.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:480

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS
Karin Renman
(Näringsdepartementet)