Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1071

Utkom från trycket den 22 augusti 2006
Lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program;
utfärdad den 10 augusti 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program skall ha följande lydelse.

1)

Bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370.

2 §

2) En kommun får anordna praktik eller annan verksamhet på heltid för arbetslösa ungdomar som inte genomgår gymnasieskola eller liknande utbildning till dess de fyller 20 år. Insatsen skall inledas med vägledning och jobbsökaraktiviteter hos länsarbetsnämnden.

2)

Senaste lydelse 2004:1324.

Kommunen har rätt till ersättning från staten för sådan verksamhet. Rätten till ersättning gäller under förutsättning att avtal träffas med regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. I ett sådant avtal skall anges de villkor som skall gälla för att ersättningen skall lämnas.

Kommunen skall till den som deltar i verksamheten och som inte fullföljt utbildning inom gymnasieskolan betala ut ersättning med 1 535 kronor per månad.

För övriga deltagare beslutar kommunen om vilken ersättning som skall lämnas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1071

1. Denna lag träder i kraft den 29 juni 2006 och tillämpas för tid efter ikraftträdandet.

2. För månaderna april–juni 2006 lämnas ytterligare ersättning med 175 kronor per månad till dem som deltar i verksamheten och som inte fullföljt utbildning inom gymnasieskolan samt var berättigade till ersättning för minst femton dagars praktik eller annan verksamhet på heltid under det andra kvartalet 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Anette Bergene
(Näringsdepartementet)