Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:391

Utkom från trycket den 13 juni 2007
Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd;
utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (1982:80) om anställningsskydd skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185.

5 §

2) Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas

2)

Senaste lydelse 2007:390.

  1. för allmän visstidsanställning,

  2. för vikariat,

  3. för säsongsarbete, och

  4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:391

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. För anställningsavtal som ingåtts före den 1 januari 2008 gäller 5 § i sin äldre lydelse.

3. Vid beräkning av anställningstid som vikarie skall även anställningstid som vikarie före den 1 januari 2008 beaktas.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)