Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:391 Utkom från trycket den 13 juni 2007Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd;utfärdad den 31 maj 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185. föreskrivs att 5 § lagen (1982:80) om anställningsskydd skall ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2007:390. Avtal om tidsbegränsad anställning får träffasför allmän visstidsanställning,för vikariat,för säsongsarbete, ochnär arbetstagaren har fyllt 67 år.Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.2. För anställningsavtal som ingåtts före den 1 januari 2008 gäller 5 § i sin äldre lydelse.3. Vid beräkning av anställningstid som vikarie skall även anställningstid som vikarie före den 1 januari 2008 beaktas.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)