Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:395

Utkom från trycket den 13 juni 2007
Lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program;
utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13 och 67 §§ lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

1 §

Denna lag innehåller övergripande bestämmelser om de arbetsmarknadspolitiska programmen. Programmen syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.

Programmen handhas av Arbetsförmedlingen om inte annat föreskrivs.

2 §

2) En kommun får anordna praktik eller annan verksamhet på heltid för arbetslösa ungdomar som inte genomgår gymnasieskola eller liknande utbildning till dess de fyller 20 år. Insatsen skall inledas med vägledning och jobbsökaraktiviteter hos den offentliga arbetsförmedlingen.

2)

Senaste lydelse 2006:1071.

Kommunen har rätt till ersättning från staten för sådan verksamhet. Rätten till ersättning gäller under förutsättning att avtal träffas med regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. I ett sådant avtal skall anges de villkor som skall gälla för att ersättningen skall lämnas.

Kommunen skall till den som deltar i verksamheten och som inte fullföljt utbildning inom gymnasieskolan betala ut ersättning med 1 535 kronor per månad.

För övriga deltagare beslutar kommunen om vilken ersättning som skall lämnas.

3 §

3) En kommun får efter överenskommelse med regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer åta sig en skyldighet att erbjuda ungdomar som står till arbetsmarknadens förfogande en aktiverande och utvecklande insats på heltid. En sådan skyldighet gäller från och med den dag den unge fyller 20 år till dess hon eller han fyllt 25 år.

3)

Senaste lydelse 2004:1324.

Kommunens skyldighet inträder om något arbete, reguljär utbildning eller något lämpligt arbetsmarknadspolitiskt program inte kunnat erbjudas inom 90 dagar från det att den unge anmälde sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen.

Utvecklingsinsatsen skall erbjudas inom tio dagar från det att kommunens skyldighet enligt första stycket inträdde och får pågå i högst 12 månader. Insatsen skall inledas med vägledning och jobbsökaraktiviteter hos den offentliga arbetsförmedlingen.

6 §

Den arbetsgivare eller anordnare av ett arbetsmarknadspolitiskt program som mottagit stöd skall ge Arbetsförmedlingen eller den myndighet som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska den verksamhet som bedrivs och lämna de uppgifter som behövs för att granskningen skall kunna genomföras.

7 §

4) Den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program skall inte anses som arbetstagare om inte programmet gäller en anställning med anställningsstöd eller lönebidrag, skyddat arbete, trygghetsanställning, reguljärt arbete inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin eller en anställning med särskilt stöd för introduktion och uppföljning (SIUS).

4)

Senaste lydelse 2005:1196.

När ett program bedrivs på en arbetsplats skall den som tar del av programmet dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av följande regler i arbetsmiljölagen (1977:1160):

  • 2 kap. 1–9 §§ om arbetsmiljöns beskaffenhet,

  • 3 kap. 1–4 och 7–14 §§ om allmänna skyldigheter,

  • 4 kap. 1–4 och 8–10 §§ om bemyndiganden,

  • 5 kap. 1 och 3 §§ om minderåriga,

  • 7 kap. om tillsyn,

  • 8 kap. om påföljder, och

  • 9 kap. om överklagande.

Vad som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare skall gälla den som har upplåtit en arbetsplats för programverksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:395

1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2007 i fråga om 7 § och i övrigt den 1 januari 2008.

2. För den som deltagit i aktivitetsgarantin gäller 7 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)