Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:441 Utkom från trycket den 13 juni 2007Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282);utfärdad den 31 maj 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:106, bet. 2006/07:CU26, rskr. 2006/07:160. föreskrivs att 14 § sjömanslagen (1973:282) skall ha följande lydelse.14 §14 § Senaste lydelse 2006:77. Tvist om sjömans anställningsförhållande får inte dras inför utländsk myndighet.Första stycket gäller inte om annat följer av de gemenskapsrättsakter och internationella instrument som anges i 1 § 1–3 eller 5 lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)