Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:744

Utkom från trycket den 30 oktober 2007 Omtryck
Förordning om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101);
utfärdad den 18 oktober 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om personalföreträdarförordningen (1987:1101)1)

1)

Förordningen omtryckt 1989:399.

dels att 5 § ska upphöra att gälla,

dels att 1, 2, 4, 6, 7, 11, 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse.

Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen i den omfattning som regeringen föreskriver i förordning med instruktion för myndigheten eller i någon annan förordning. Förordning (2007:744).

Definitioner

2 §

2) Om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna förordning samma betydelse och tillämpningsområde som i myndighetsförordningen (2007:515).

2)

Senaste lydelse 1995:1323.

Med personalföreträdare avses den som särskilt har utsetts att i myndighetens ledning företräda dem som är anställda hos myndigheten.

Med personalansvarsnämnd avses en särskild nämnd vid myndigheten med uppgifter enligt 25 § myndighetsförordningen. Förordning (2007:744).

Personalföreträdarnas behörighet

3 §

Vid affärsverken är personalföreträdarna ledamöter i styrelserna.

4 §

3) Vid styrelsemyndigheter och nämndmyndigheter har personalföreträdarna rätt att närvara och yttra sig vid all handläggning i styrelsen eller nämnden. Förordning (2007:744).

3)

Senaste lydelse 1995:1323.

5 §

4) Har upphävts genom förordning (2007:744).

4)

Senaste lydelse 1995:1323.

6 §

5) Vid enrådighetsmyndigheter har personalföreträdarna rätt att närvara och yttra sig när myndighetschefen slutligt handlägger sådana frågor som chefen har ansvar för enligt 4 § myndighetsförordningen (2007:515) eller myndighetens instruktion. Förordning (2007:744).

5)

Senaste lydelse 1995:1323.

7 §

Att personalföreträdarna är ledamöter i en personalansvarsnämnd vid myndigheten framgår av myndighetsförordningen (2007:515). Förordning (2007:744).

Förordnande av personalföreträdare, m.m.

8 §

För varje myndighet utses två eller, om det finns särskilda skäl till det, tre personalföreträdare.

Dessutom utses en ersättare för varje personalföreträdare. Därvid tillämpas 9-11 §§. Förordning (1988:383).

9 §

Om en arbetstagarorganisation företräder minst 80 procent av de anställda vid en annan myndighet än ett affärsverk, utser och entledigar den organisationen båda personalföreträdarna. Om det finns tre personalföreträdare vid myndigheten, utser och entledigar den organisation som är den näst största med hänsyn till antalet medlemmar bland de anställda en av dem.

I andra fall utser och entledigar de två arbetstagarorganisationer som är de största med hänsyn till antalet medlemmar bland de anställda vid myndigheten vardera en av personalföreträdarna. Om det finns tre personalföreträdare vid myndigheten, utser och entledigar de tre organisationer som är de största med hänsyn till antalet medlemmar bland de anställda vardera en av dem.

Denna paragraf tillämpas bara i den mån något annat inte följer av kollektivavtal.

10 §

Personalföreträdarna i affärsverkens styrelser utses och entledigas av regeringen efter förslag av de arbetstagarorganisationer som företräder de anställda vid verket.

Förslagen avges med tillämpning av 9 §. Om verket ingår i en affärsverkskoncern, bör därvid beaktas att personalföreträdarna företräder också de anställda i de företag som ingår i koncernen.

11 §

Personalföreträdare får bara den vara som är anställd vid myndigheten eller ett företag inom affärsverkskoncernen, om det inte finns särskilda skäl till något annat. Förordning (2007:744).

12 §

När personalföreträdarna företar resor med anledning av uppdraget, har de samma rätt till reseförmåner som gäller för statstjänstemän i allmänhet.

Jäv

13 §

Personalföreträdarna får inte delta i eller närvara vid handläggningen av frågor som rör

  1. förhandlingar med en arbetstagarorganisation,

  2. uppsägning av kollektivavtal,

  3. arbetskonflikter,

  4. rättstvister mellan myndigheten och en arbetstagarorganisation.

14 §

Av 11 § första stycket förvaltningslagen (1986:223) framgår att den som ska handlägga ett ärende är jävig bland annat om det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans eller hennes opartiskhet i ärendet.

När styrelsen eller personalansvarsnämnden handlägger ett ärende där en arbetstagarorganisation har ett intresse att bevaka, ska en personalföreträdare inte anses jävig enligt den paragrafen enbart på grund av att

  • han eller hon är förtroendeman eller funktionär hos organisationen, eller

  • han eller hon har företrätt denna i förhandlingar enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Förordning (2007:744).

Beslut

15 §

Frågor om tillämpningen av 6 § prövas av myndighetschefen. Personalföreträdarna får då närvara och yttra sig.

Frågor om vad som ska anses som särskilda skäl enligt 8 eller 11 § prövas av myndighetschefen. När det gäller affärsverken, prövas de dock av regeringen. Förordning (2007:744).

Överklagande

16 §

Har upphävts genom förordning (2003:476).

17 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2003:476).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:744

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)