Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:13

Utkom från trycket den 22 januari 2008
Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda;
utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda ska införas två nya paragrafer, 1 c och 10 a §§, av följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:20, bet. 2007/08:AU3, rskr. 2007/08:122.

Denna lag ska inte tillämpas på företag som blivit resultatet av en fusion, om lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner gäller i företaget.

Om denna lag inte längre ska tillämpas på ett företag enligt 1 c §, upphör mandatperioden för uppdrag som bestämts med stöd av 10 § senast när fusionen registrerats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:13

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)