Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:296

Utkom från trycket den 3 juni 2008
Lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete;
utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1, 8 och 15 §§ lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:65, bet. 2007/08:AU5, rskr. 2007/08:180.

2) Denna lag är tillämplig på arbete som en arbetstagare utför i arbetsgivarens hushåll. Lagen gäller dock inte om arbetstagaren är medlem av arbetsgivarens familj, utom i det fall arbetstagaren är personlig assistent enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

2)

Senaste lydelse 1995:1240.

För arbetstagare som inte har fyllt 18 år gäller endast 11–14, 20 och 21 §§.

En överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som strider mot denna lag är inte bindande för arbetstagaren.

3) Arbetsmiljölagen (1977:1160) gäller för arbete i arbetsgivarens hushåll.

3)

Senaste lydelse 1995:1240. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4) Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att 2–4, 6 och 9 §§ följs. Då gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om tillsyn över att arbetstidslagen (1982:673) följs. Undersökningar på arbetsställen får dock göras endast på begäran av en part eller om det annars finns särskild anledning.

4)

Senaste lydelse 2000:765.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:296

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)