Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:297 Utkom från trycket den 3 juni 2008Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);utfärdad den 22 maj 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:62, bet. 2007/08:AU8, rskr 2007/08:195. föreskrivs att 9 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160) ska ha följande lydelse.9 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2000:764. Ändringarna innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena upphävs. Arbetsmiljöverkets beslut i enskilda fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.2. För beslut som meddelats av Arbetsmiljöverket före den 1 juli 2008 gäller 9 kap. 2 § i sin äldre lydelse.På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)