Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:301

Utkom från trycket den 3 juni 2008
Lag om ändring i lagen (2005:696) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister;
utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att lagen (2005:696) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister ska utgå.

1)

Prop. 2007/08:72, bet. 2007/08:AU9, rskr. 2007/08:196.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)