Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:564 Utkom från trycket den 25 juni 2008Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd;utfärdad den 12 juni 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:149, bet. 2007/08:AU10, rskr. 2007/08:240. föreskrivs att 11 § lagen (1982:80) om anställningsskydd ska ha följande lydelse.11 §11 § Senaste lydelse 2007:389. För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid avtvå månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, ochsex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § eller helt ledig enligt 9 § föräldraledighetslagen (1995:584) sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden löpanär arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, ellernär arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.På regeringens vägnarSVEN OTTO LOTTORINKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)