Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:572

Utkom från trycket den 25 juni 2008
Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);
utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 25 § föräldraledighetslagen (1995:584) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219.

2) I en tvist enligt 16 eller 17 § får Diskrimineringsombudsmannen föra talan för en enskild arbetstagare eller arbetssökande. Talan förs vid Arbetsdomstolen. När en arbetstagarorganisation har rätt att föra talan för den enskilde enligt 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, får dock ombudsmannen föra talan bara om organisationen inte gör det.

2)

Senaste lydelse 2006:442.

Talan som förs av Diskrimineringsombudsmannen behandlas som om talan hade förts på egna vägnar av arbetstagaren eller den arbetssökande. Bestämmelserna i lagen om rättegången i arbetstvister om den enskildes ställning i rättegången ska tillämpas också när ombudsmannen för talan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:572

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)