Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:574

Utkom från trycket den 25 juni 2008
Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister;
utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219.

2)

Lagen omtryckt 1977:530.

3) Tvist som ska handläggas enligt denna lag får i stället genom avtal hänskjutas till avgörande av skiljemän. Detta gäller dock inte fall som avses i 31 § första eller tredje stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Inte heller får avtal som före tvistens uppkomst träffats om att tvisten ska avgöras av skiljemän utan förbehåll om rätt för parterna att klandra skiljedomen, göras gällande i tvist om föreningsrätt eller i tvist enligt

3)

Senaste lydelse 2003:315.

  • lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, eller

  • diskrimineringslagen (2008:567).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:574

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)