Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:932 Utkom från trycket den 2 december 2008Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister;utfärdad den 20 november 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:4, bet. 2008/09:AU6, rskr. 2008/09:43. föreskrivs att det i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvisterLagen omtryckt 1977:530. ska införas en ny paragraf, 3 kap. 6 a §, av följande lydelse.3 kap.6 a §6 a §I mål där ett yrkande helt eller delvis grundas på ett sådant förhållande som avses i diskrimineringslagen (2008:567) gäller bestämmelserna i andra–fjärde styckena i stället för 6 §.Arbetsdomstolen är domför med ordförande samt fyra andra ledamöter. Av de ledamöter som avses i 2 § ska tre delta. Av de ledamöter som avses i 3 § ska en för vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan delta. Domstolen får dock ha en sammansättning med en ordförande och sex andra ledamöter enligt 6 § första stycket, om parterna i målet begär det.Arbetsdomstolen är vidare domför med tre lagfarna domarevid behandling av frågor om prövningstillstånd,vid sådan handläggning som avses i 6 § andra stycket 2 eller 4, om prövningen i väsentlig grad avser annat än arbetsrättsliga frågor.Vill någon ledamot vid handläggning enligt tredje stycket att ett mål ska avgöras eller en viss fråga prövas av domstolen i den sammansättning som föreskrivs i andra stycket med en ordförande och fyra andra ledamöter, gäller ledamotens mening.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarANDERS BORGKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)