Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1360

Utkom från trycket den 23 december 2008
Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282);
utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om sjömanslagen (1973:282)2)

1)

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2)

Senaste lydelse av

dels att i 15, 28 och 45 §§ ordet "Sjöfartsverket" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen",

dels att i 15 § ordet "Verket" ska bytas ut mot "Styrelsen".

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1360

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)