Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1362

Utkom från trycket den 23 december 2008
Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);
utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen (1977:1160)2) ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”.

1)

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2)

Lagen omtryckt 1991:667.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1362

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Sjöfartsverket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)