Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:308

Utkom från trycket den 28 april 2009
Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning;
utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 21 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197.

2) Föreskrifterna i 14–19 §§ gäller inte

2)

Senaste lydelse 1994:2071.

  1. dem som kan meddelas disciplinpåföljd enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., för förseelser som omfattas av den lagen,

  2. hälso- och sjukvårdspersonal, som i sin yrkesutövning står under Socialstyrelsens tillsyn, för sådana förseelser i denna yrkesutövning som ska prövas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,

  3. djurhälsopersonal för sådana förseelser i yrkesutövningen som ska prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:308

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Erik Nymansson
(Finansdepartementet)