Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2009:788 Utkom från trycket den 7 juli 2009Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);utfärdad den 25 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290. föreskrivs att i 8 kap. 7 § arbetsmiljölagen (1977:1160)Lagen omtryckt 1991:677.Senaste lydelse av 8 kap. 7 § 2000:764. ordet "länsrätten" ska bytas ut mot "förvaltningsrätten".Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)