Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1051

Utkom från trycket den 17 november 2009
Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);
utfärdad den 5 november 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 § föräldraledighetslagen (1995:584) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:194, bet. 2009/10:SfU4, rskr. 2009/10:16.

2) En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid då han eller hon

2)

Senaste lydelse 2008:933.

  1. får tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10, 10 a, 10 b, 10 c, 11 eller 11 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring,

  2. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10, 10 a, 10 b eller 11 § samma lag, om arbetstagaren inte omfattats av bestämmelserna i 16 a kap. 2 § nämnda lag, eller

  3. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 11 a § samma lag, om barnets förälder inte omfattats av bestämmelserna i 16 a kap. 2 § nämnda lag.

En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit sjuk eller smittad har rätt till ledighet även om föräldern inte har rätt till tillfällig föräldrapenning på grund av att

  1. barnet är yngre än 240 dagar, eller

  2. barnet är yngre än 240 dagar och föräldern omfattas av bestämmelserna i 16 a kap. 2 § lagen om allmän försäkring.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1051

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)