Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:229 Utkom från trycket den 8 april 2010Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet;utfärdad den 25 mars 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:48, bet. 2009/10:AU5, rskr. 2009/10:211. föreskrivs i fråga om lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet dels att 42 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 41 c och 42 a §§, av följande lydelse.41 c §41 c §En stridsåtgärd som vidtas i strid mot 5 a § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare är olovlig.42 §42 § Senaste lydelse 1991:681. En arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation får inte anordna eller på något annat sätt föranleda en olovlig stridsåtgärd. En sådan organisation får inte heller genom understöd eller på något annat sätt medverka vid en olovlig stridsåtgärd.En organisation som själv är bunden av ett kollektivavtal är skyldig att, om en olovlig stridsåtgärd av en medlem förestår eller pågår, försöka hindra åtgärden eller verka för att den upphör.Om någon har vidtagit en olovlig stridsåtgärd, får ingen annan delta i den.42 a §42 a §Bestämmelserna i 42 § första stycket ska inte tillämpas när en organisation vidtar åtgärder med anledning av arbetsförhållanden som denna lag inte är direkt tillämplig på.Trots första stycket ska 42 § första stycket tillämpas när åtgärder vidtas mot en arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 15 april 2010.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)