Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:457 Utkom från trycket den 8 juni 2010Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);utfärdad den 27 maj 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269. föreskrivs att 1 kap. 4 § arbetsmiljölagen (1977:1160) Lagen omtryckt 1991:677. ska ha följande lydelse.1 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2008:295. För deltagare i arbetsmarknadspolitiska program är denna lag tillämplig i den utsträckning som framgår av 7 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program.För deltagare i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som har anvisats av socialnämnd är denna lag tilllämplig i den utsträckning som framgår av 4 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453).För dem som Migrationsverket ger sysselsättning enligt 4 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. är denna lag tillämplig i den utsträckning som framgår av 5 § lagen om mottagande av asylsökande m.fl.Att denna lag i vissa fall, utöver vad som framgår av 2 § första stycket andra meningen, gäller även utomlands framgår av 5 § lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)