Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:463 Utkom från trycket den 8 juni 2010Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning;utfärdad den 27 maj 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269. föreskrivs att 31 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska ha följande lydelse.31 §31 § Senaste lydelse 1997:178. En arbetstagare vid polisväsendet, utrikesförvaltningen, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Försvarshögskolan eller Försvarets radioanstalt får med omedelbar verkan skiljas från sina arbetsuppgifter, om det är nödvändigt med hänsyn till landets bästa.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarMATS ODELLErik Nymansson(Finansdepartementet)