Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:869

Utkom från trycket den 6 juli 2010
Lag om ändring i semesterlagen (1977:480);
utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 b § semesterlagen (1977:480) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

17 b §

2) Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller

2)

Senaste lydelse 2009:1439.

  1. ledighet med anledning av risk för överförande av smitta,

    a) om arbetstagaren är berättigad till ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare, och

    b) om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar,

  2. ledighet enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 45 dagar,

  3. ledighet för utbildning som till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor eller för ersättningsberättigande teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF), om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar och ledigheten inte ger rätt till semesterlön enligt någon annan lag,

  4. ledighet på grund av grundutbildning om högst 60 dagar eller repetitionsutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 60 dagar, eller

  5. ledighet enligt lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare.

I en frånvaroperiod enligt första stycket räknas in även dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:869

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON
Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)