Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:905 Utkom från trycket den 13 juli 2010Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);utfärdad den 1 juli 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366. föreskrivs att 2 kap. 9 § och 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen (1977:1160)Lagen omtryckt 1991:677. ska ha följande lydelse.2 kap.9 §9 §Särskilda bestämmelser om konstruktion och utformning av byggnader finns i plan- och bygglagen (2010:900) och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.7 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2008:934. Arbetsmiljöverket får gentemot den som har skyddsansvar enligt 3 kap. 2–12 §§, 5 kap. 3 § första stycket eller 6 § i detta kapitel meddela de förelägganden eller förbud som behövsför att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska följas, ochför att artikel 35 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska följas.I beslut om föreläggande eller förbud kan Arbetsmiljöverket sätta ut vite.Om någon inte följer ett föreläggande, får Arbetsmiljöverket besluta att rättelse ska ske på dennes bekostnad.Om ett föreläggande har meddelats beträffande en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov enligt plan- och bygglagen (2010:900) men sådant lov inte beviljas, upphör föreläggandet att gälla i fråga om den åtgärden.Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)