Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1225

Utkom från trycket den 30 november 2010
Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);
utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen (1977:1160)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2)

Lagen omtryckt 1991:677.

3) Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras.

3)

Senaste lydelse 2003:365.

Arbetsgivaren ska i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner ska därvid upprättas.

Arbetsgivaren ska vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt denna lag och enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken vilar på honom.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1225

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)