Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1415

Utkom från trycket den 7 december 2010
Lag om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning;
utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:80, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21.

När Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med regeringsformen eller någon annan lag prövar frågor om skiljande från anställningen, avstängning eller läkarundersökning, ska handläggningen ske på det sätt som föreskrivs för tvistemål. Vid omröstning ska föreskrifterna i 29 kap. rättegångsbalken tillämpas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1415

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)