Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1493

Utkom från trycket den 7 december 2010
Lag om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning;
utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3, 15 och 17 §§ lagen (1994:261) om fullmaktsanställning ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

En ordinarie domare ska anställas med fullmakt. I 1 § lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare anges vilka domaranställningar som är ordinarie.

Regeringen bestämmer vilka arbetstagare i övrigt som ska anställas med fullmakt.

Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om avskedande, avstängning och läkarundersökning när det gäller ordinarie domare samt andra arbetstagare som regeringen bestämmer.

Första stycket gäller inte justitiekanslern och justitieråd.

Mål om tillämpningen av denna lag ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Föreskrifter om handläggningen av mål om avskedande, avstängning eller läkarundersökning av justitieråd finns i regeringsformen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1493

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)