Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1545

Utkom från trycket den 10 december 2010
Lag om ändring i lagen (2010:905) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);
utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen (1977:1160) i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:905) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:167, bet. 2010/11:MJU3, rskr. 2010/11:45.

    Arbetsmiljöverket får gentemot den som har skyddsansvar enligt 3 kap. 2–12 §§, 5 kap. 3 § första stycket eller 6 § i detta kapitel besluta de förelägganden eller förbud som behövs

  1. för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska följas, och

  2. för att de bestämmelser i förordning (EG) nr 1907/2006 som omfattas av Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar ska följas.

I beslut om föreläggande eller förbud får Arbetsmiljöverket sätta ut vite.

Om någon inte följer ett föreläggande, får Arbetsmiljöverket besluta att rättelse ska ske på dennes bekostnad.

Om ett föreläggande har beslutats beträffande en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov enligt plan- och bygglagen (2010:900) men sådant lov inte beviljas, upphör föreläggandet att gälla i fråga om den åtgärden.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)