Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:2006

Utkom från trycket den 30 december 2010
Lag om ändring i lagen (2010:1263) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);
utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 § föräldraledighetslagen (1995:584) i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:1263) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:1, utg.omr. 10, bet. 2010/11:SfU1, rskr. 2010/11:121.

8 §

En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid då han eller hon

  1. får tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken,

  2. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 10–31 §§ eller 31 e och 31 f §§ samma balk, om arbetstagaren inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap. 3 § balken, eller

  3. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 8 eller 9 § samma balk, om barnets förälder inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap. 3 § balken.

En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit sjuk eller smittad har rätt till ledighet även om föräldern inte har rätt till tillfällig föräldrapenning på grund av att

  1. barnet är yngre än 240 dagar, eller

  2. barnet är yngre än 240 dagar och föräldern omfattas av bestämmelserna i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM
Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)