Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:2053

Utkom från trycket den 18 januari 2011
Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda;
utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2) Med företag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut, försäkringsföretag och ekonomisk förening samt europakooperativ för vilket lagen gäller enligt 1 b §.

2)

Senaste lydelse 2006:479.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt bestämmelserna i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619), 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller 1 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar är moderföretag och dotterföretag i förhållande till varandra eller företag som enligt 912 §§ lagen (1996:359) om europeiska företagsråd utövar ett bestämmande inflytande över ett annat företag och de företag över vilka detta inflytande utövas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:2053

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM
Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)