Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:129

Utkom från trycket den 8 mars 2011
Lag om ändring i semesterlagen (1977:480);
utfärdad den 24 februari 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om semesterlagen (1977:480)

1)

Prop. 2010/11:42, bet. 2010/11:AU4, rskr. 2010/11:163.

dels att rubriken ”Inledande bestämmelser” före 1 § ska utgå,

dels att 15 § ska ha följande lydelse,

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2009:1439) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

15 §

2) Om det under semesterledigheten infaller en eller flera dagar då arbetstagaren inte hade kunnat arbeta på grund av sjukdom eller arbetsskada, eller en eller flera dagar som är semesterlönegrundande enligt 17 a och 17 b §§ ska, om arbetstagaren utan dröjsmål begär det, sådana dagar inte räknas som semesterdagar. I sådant fall ska de semesterdagar som återstår förläggas i ett sammanhang, om arbetstagaren inte medger annat.

2)

Senaste lydelse 2009:1439.

2. De nya bestämmelserna i 17 § tillämpas första gången på frånvaroperioder som påbörjas efter ikraftträdandet. När det gäller den som vid lagens ikraftträdande på deltid är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom eller arbetsskada, ska de nya bestämmelserna tillämpas redan från ikraftträdandet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:129

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM
Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)