Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:528

Utkom från trycket den 31 maj 2011
Förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166);
utfärdad den 19 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 6 a § arbetsmiljöförordningen (1977:1166)1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordning omtryckt 1992:1136.

2) För varje årskurs 7–9 i grundskolan och 7–10 i specialskolan samt för varje nationellt program i gymnasieskolan ska två företrädare för eleverna utses att medverka som elevskyddsombud i skolans arbetsmiljöarbete enligt 6 kap. 17 § arbetsmiljölagen (1977:1160). På introduktionsprogram i gymnasieskolan och på utbildningsområdet i övrigt bestäms antalet elevskyddsombud och studerandeskyddsombud med hänsyn till elevernas och de studerandes antal och arbetsförhållanden.

2)

Senaste lydelse 2009:1164.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:528

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

2. För elever i gymnasieskolan som har påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2011 ska äldre bestämmelser gälla.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM
Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)