Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:741 Utkom från trycket den 21 juni 2011Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);utfärdad den 9 juni 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254. föreskrivs att det i arbetsmiljölagen (1977:1160)Lagen omtryckt 1991:677. ska införas en ny paragraf, 6 kap. 9 a §, av följande lydelse.6 kap.9 a §9 a §Till skyddskommitté som avses i 8 § får genom ett kollektivavtal utses ett organ som behandlar också andra frågor än som anges i 9 §. Ett sådant organ får ha en annan benämning än skyddskommitté.Denna paragraf är inte tillämplig i fråga om skyddskommitté på fartyg.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011. För arbetsställen där arbetsmiljösamrådet regleras av kollektivavtal vid ikraftträdandet, tillämpas lagen från och med den 1 januari 2013.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)