Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:302 Utkom från trycket den 5 juni 2012Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning;utfärdad den 24 maj 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:79, bet. 2011/12:JuU23, rskr. 2011/12:222. föreskrivs att 22 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska ha följande lydelse.22 §22 §Den som är skäligen misstänkt för att i sin anställning ha begått brott ska anmälas till åtal, om misstanken avserföljande brott enligt brottsbalken:a) tagande av muta enligt 10 kap. 5 a §,b) grovt tagande av muta enligt 10 kap. 5 c §,c) tjänstefel eller grovt tjänstefel enligt 20 kap. 1 § samtd) brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § första stycket,annat brott, om det kan antas föranleda någon annan påföljd än böter.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLKjell Rempler(Socialdepartementet)