Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:333

Utkom från trycket den 11 juni 2012
Lag om ändring i semesterlagen (1977:480);
utfärdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § semesterlagen (1977:480) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:115, bet. 2011/12:FöU5, rskr. 2011/12:216.

1 §

2) Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Semesterförmånerna utgörs av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.

2)

Senaste lydelse 2009:1439.

Särskilda bestämmelser för vissa arbetstagare finns i

  1. lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete,

  2. lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser, och

  3. lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:333

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM
Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)