Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:416

Utkom från trycket den 19 juni 2012
Lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program;
utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program2) ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2012.

1)

Prop. 2011/12:107, bet. 2011/12:AU12, rskr 2011/12:233.

2)

Senaste lydelse av 4 § 2007:809.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM
Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)