Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:257

Utkom från trycket den 21 maj 2013
Förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166);
utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 12 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166)1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1992:1136.

2) Arbetsgivare ska underrätta skyddsombud, skyddskommitté eller arbetstagarorganisation om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller anmälan om sådan verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

2)

Senaste lydelse 1998:912.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:257

Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM
Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)