Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:615 Utkom från trycket den 2 juli 2013Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet;utfärdad den 19 juni 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU:11, rskr. 2012/13:284. föreskrivs att 46 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet ska ha följande lydelse.46 §46 § Senaste lydelse 2000:163. För medling i arbetstvister mellan å ena sidan en arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och å andra sidan en arbetstagarorganisation finns Medlingsinstitutet. Institutet ska verka för en väl fungerande lönebildning.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)